Върни се горе

Наименование на административната услуга

Издаване на сертификат и/или балнеологична оценка за минерална вода

Правно основание

Чл. 21, ал. 2 от Закона за водите, чл. 87, ал. 5 от Наредба № 1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (обн., ДВ, бр. 87 от 2007 г.) и Заповед № РД 147 от 19.02.2014 г. и № РД 01-22 от 05.02.2014 г. на министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването за определяне на ред и изисквания за вземане и доставка на водни проби и за издаване на сертификат или балнеологична оценка за минерална вода.

Характеристика

Цел: Сертификат или балнеологична оценка се издават за качеството на минералната вода от конкретно съоръжение, предназначено за водовземане.

Предмет: Сертификатът удостоверява качествата на минералната вода и пригодността за бутилиране за питейни цели. Балнеологичната оценка удостоверява качествата на минералната вода

Компетентни органи

Министерство на здравеопазването

Заявител / молител / задължено лице

Издаването на сертификат или балнеологична оценка за качеството на минерални води се извършва при заявено искане за ползване на минералната вода:

 • по предложение на министъра на околната среда и водите – за минералните води – изключителна държавна собственост, съгласно приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите;
 • по заявление на кмета на общината за минералните води – публична общинска собственост.

Такси

Съгласно Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве за сертификат за минерална вода се събира такса в размер на 63 лв.

За издаване на балнеологична оценка такса не се събира.

Резултат от процедурата

Издаване на сертификат и/или балнеологична оценка за минерална вода от конкретен водоизточник.

Необходими документи

Заявлението за издаване на сертификат или балнеологична оценка се подава до министъра на околната среда и водите. 

Със Заповед № РД 147 от 19.02.2014 г. и № РД 01-22 от 05.02.2014 г. на министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването е определен ред и изисквания за вземане и доставка на водни проби и за издаване на сертификат или балнеологична оценка за минерална вода:

 1. Процедурата за издаване на сертификат и/или на балнеологична оценка за минерална вода се открива по писмено предложение на министъра на околната среда и водите до министъра на здравеопазването, във връзка с постъпило заявено искане (заявление), което се изпраща в МЗ от МОСВ по служебен път. В предложението изрично се посочва дали се отнася за издаване на сертификат или за издаване на балнеологична оценка. Към предложението се прилага резюме за конкретните хидрогеоложки условия и експлоатационни характеристики на водовземното съоръжение.
 2. Министерството на здравеопазване (МЗ), с копие до Министерство на околната среда и водите (МОСВ), изпраща писмо до Басейновата дирекция (БД) и Регионалната здравна инспекция (РЗИ), на територията на които се намира находището на минерална вода и водовземното съоръжение, за необходимостта да бъдат предприети действия за вземане и доставка на водни проби и за издаване на сертификат или балнеологична оценка за минерална вода от конкретното водовземно съоръжение. МЗ изпраща копие от писмото и на кмета на съответната община, ако находището е предоставено безвъзмездно за управление и ползване на основание § 133 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 61 от 2010 г.).
  Копие от писмото се изпраща и на определените лаборатории, в които ще бъдат извършени съответните анализи на минералната вода с указания относно обхвата и съдържанието на анализите.
 3. За първоначално издаване на сертификат се извършва трикратно вземане на проби през интервал от два месеца, съгласно чл. 4в, ал. 5 от Закона за храните. При издаване на балнеологична оценка и при подновяване на съществуващ сертификат или балнеологична оценка се извършва еднократно вземане на водна проба.
 4. Протоколите от извършените химични, радиологични и микробиологични анализи се изпращат в Националната специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация (НСБФТР), гр. София, от където целия комплект документи, експертната балнеологична оценка и протокола от извършената проверка на БД и РЗИ се изпращат в дирекция „Държавен здравен контрол” на МЗ за издаване на сертификат или балнеологична оценка.
 5. Сертификатът и/или балнеологичната оценка се подготвя от експерти в дирекция „Държавен здравен контрол” в срок от 10 дни от постъпване в Министерство на здравеопазването на комплекта документи.
 6. Сертификатът и/или балнеологичната оценка се изготвя най-малко в четири екземпляра, от които два за МОСВ, един за архив и един за съхраняване в дирекция „Държавен здравен контрол” и се представя за подпис на министъра на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър след парафиране директора на дирекция „Държавен здравен контрол”, ресорния заместник-министър.
 7. След подписване от министъра на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър екземпляр от издадения сертификат и/или експертна балнеологична оценка, или аргументиран отказ се изпращат по служебен път в МОСВ. Издаденият сертификат или балнеологична оценка се публикуват и в поддържаните регистри на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.
 8. Сертификатът се издава за срок от 5 години на основание чл. 5, ал. 7, от Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели. Балнеологичната оценка се издава без срок на валидност.
 9. Подновяване на сертификат, чиито срок на валидност е изтекъл, се извършва съгласно Заповед № РД 147 от 19.02.2014 г. и № РД 01-22 от 05.02.2014 г. на министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването.

Подновен сертификат се изготвя най-малко в четири екземпляра, от които един за заявителя, един за МОСВ, един за архив и един за Д „ДЗК”.

Разходите по вземането на пробите и извършването на лабораторните анализи се заплащат по реда определен в Заповед № РД 147 от 19.02.2014 г. и № РД 01-22 от 05.02.2014 г. на министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването.