Върни се горе

Наименование на административната услуга

Издаване на Удостоверение за съответствие във връзка с регистриране на географско указание за бутилирана натурална минерална вода

Правно основание

Чл. 63, ал. 3, във връзка с чл. 51, ал. 3 на Закона за марките и географските означения.

Характеристика

Цел: Издава се с цел да послужи пред Патентното ведомство на Република България за регистриране на географско означение.

Предмет: Удостоверява, че произвежданата от производителя бутилирана натурална минерална вода, означена с географско указание (наименование на страна, район или определена местност в тази страна), отговаря на установените за географското означение качества или особености.

Компетентни органи

Министъра на здравеопазването.

Заявител /молител/ задължено лице

Физически или юридически лица, които извършват бутилиране на натурални минерални води.

Нормативно установени изисквания

Изискванията, посочени в Наредбата за изискванията към бутилираните минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, относно съответствието на обработката на натурални и изворни води

Такси

Съгласно чл. 17 от Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето се събира такса в размер на 63 лв. 

Срок на действие на удостоверението

Безсрочно.

Резултат от процедурата

Издадено удостоверение за съответствие във връзка с регистриране на географско указание за бутилирана натурална минерална вода 

Необходими документи​

Заявителят подава в МЗ заявление, което съдържа:

  1. Данни за наименование, седалище и адрес на управление на производителя;
  2. Основание (концесионен договор или друг документ) за ползване на минералната вода;

Към заявлението по ал. 2 се прилагат:

Протоколи от изпитвания на водата от акредитирани лица за минерални води по схемата за минерални води

Образци и формуляри

Няма нормативно утвърден образец на документа.

  1. Заявлението се подава в Звеното за административно обслужване (ЗАО) на МЗ.
  2. Удостоверението се изготвя за 10 дни от постъпване в Министерство на здравеопазването на заявлението и цитираните по-горе документи.
  3. В случай, че  документацията е непълна заявителят се информира писмено в срок до 5 дни от постъпване на документацията в МЗ. Десетдневният срок започва да тече от датата на представяне на пълен пакет документи.
  4. Удостоверението се представя за подпис на министъра на здравеопазването след парафиране от директора на дирекция  „Държавен здравен контрол” (ДЗК),  главния държавен здравен инспектор и ресорния заместник министър.
  5. Удостоверението се изготвя в три екземпляра. Един от тях се предава на заявителя, един се предава в архива на МЗ и един се съхранява в Д „ДЗК”.