Върни се горе

Наименование на административната услуга

Изготвяне на становище за провеждане или забрана на провеждането на научноизследователска или развойна дейност, свързана с продукти и процеси, при които се използва неразрешен биоцид или неодобрено активно вещество, предназначено изключително за използване в биоцид.

Правно основание

Чл. 56 (2) и (3) от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди

Характеристика

Цел: Изготвяне на становище за провеждане или забрана на провеждането на научноизследователска или развойна дейност по чл. 56 (2) и (3) от Регламент (ЕС) № 528/2012.

Предмет: Провеждане на опит или изпитване за целите на научните изследвания или научноизследователската и развойна дейност, свързана с продукти и процеси, при които се използва неразрешен биоцид или неодобрено активно вещество, предназначено изключително за използване в биоцид („опит“ или „изпитване“).

Компетентен орган

Министърът на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице.

Заявител

Заявление за изготвяне на становище се подава от лицата, които извършват опит или изпитване.

Такси

Съгласно тарифата по чл. 46 от Закона за здравето.

Резултат от процедурата

Изготвяне на становище за провеждане или забрана на провеждането на научноизследователска или развойна дейност

Необходими документи

Към уведомлението се прилагат следните документи:

 1. Данни за единния идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър или документ за еквивалентна регистрация по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз, или по законодателството на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

2. Данните по чл. 56 (2) от Регламент (ЕС) № 528/2012;

3. Документ за платена такса.

При констатиране на непълноти в представените документи в 30-дневен срок от датата на постъпването им министърът на здравеопазването или от упълномощено от него длъжностно лице изисква от лицата информацията, която трябва да предоставят.

Министърът на здравеопазването или от упълномощено от него длъжностно лице може мотивирано да изиска от лицата допълнителна информация за възможни ефекти върху здравето на човека, животните или околната среда.

Министърът на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице издава становище в срок 60 дни от датата на подаване на заявлението или от отстраняване на непълнотите в документите, и/или от предоставяне на информацията.

Когато провеждането на опитите може да окаже вредно въздействие върху здравето на човека, животните или върху околната среда, министърът на здравеопазването ги забранява.

В тези случаи министърът на здравеопазването издава мотивирана заповед.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Образци и формуляри

Няма.

 1. За изготвяне на становище относно провеждането на опит или изпитване за целите на научните изследвания или научноизследователската и развойна дейност, свързана с продукти и процеси, при които се използва неразрешен биоцид или неодобрено активно вещество, предназначено изключително за използване в биоцид, лицата които извършват опит или изпитване подават в Звеното за административно обслужване (ЗАО) на МЗ заявление, към което прилагат документите по чл. 56 (2) от Регламент (ЕС) № 528/2012. Заявлението се регистрира в Автоматизираната информационна система на министерството.
 2. Документите се предават в дирекция “Държавен здравен контрол” (ДЗК).
 3. При констатиране на непълноти в представените документи директора на дирекция “ДЗК” и председател на  Експертния съвет по биоциди (ЕСБ) определя експерт, който изготвя проект на писмо до заявителя въз основа на становища на експерти от ЕСБ за допълнителната информация, която трябва да се представи. Писмото се изготвя в 25-дневен срок от постъпване на документите, парафира се от председателя на ЕСБ и се представя за подпис на министъра на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице.
 4. Подписаното от министъра на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице писмо се предава в ЗАО в 30-дневен срок от постъпване на документите за изпращане на заявителя с обратна разписка.
 5. Получената в Звеното за административно обслужване (ЗАО) на МЗ допълнителна информация от заявителя се предава в дирекция “ДЗК”.
 6. Проектът на становище се изготвя от експерт, определен от председателя на ЕСБ, в срок до 55 дни от датата на постъпване на документите или от отстраняване на непълнотите в документите и/или от предоставяне на допълнителната информация.
 7. Проектът на становище се парафира от председателя на ЕСБ и се предлага за подпис на министъра на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице.
 8. Становището се изготвя в два екземпляра.
 9. Единият от екземплярите на становището се предава от длъжностно лице от отдел “КАО” на заявителя:
  - Звеното за административно обслужване (ЗАО) на МЗ лично, срещу представяне на документ за самоличност или
  - на упълномощено от заявителя лице, срещу представяне на нотариално заверено пълномощно, копие от което се прилага към оставащата за архивиране документация, или
  - се изпраща по пощата с обратна разписка.
 10. Екземплярът с парафите се съхранява  в архива на МЗ.