Върни се горе

Наименование на административната услуга

Издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди по опростена процедура.

Правно основание

Чл. 26 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди.

Характеристика

Цел: Разрешаване в Р. България на биоцид или група биоциди, които отговарят на условията в чл. 25 от Регламент (ЕС) № 528/2012 по опростена процедура.

Предмет:

Биоцид или група биоциди, които отговарят на условията в чл. 25 от Регламент (ЕС) № 528/2012 се разрешава в Република България по опростена процедура.

Компетентен орган

Министърът на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице.

Заявител

Заявлението за издаване на разрешението се подава от лицето, което предоставя на пазара на територията на Република България биоцид, който отговаря на условията в чл. 25 от Регламент (ЕС) № 528/2012.

Такси

Съгласно тарифата по чл. 46 от Закона за здравето

Резултат от процедурата

Издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид чрез паралелно взаимно признаване.

Необходими документи

 1. За издаване на разрешението по опростена процедура заявителят или негов представител подава заявление на български език, към което прилага:
 2. Данни за единния идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър или документ за еквивалентна регистрация по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз, или по законодателството на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 3. Документите по чл. 20 (1) буква “б” от Регламент (ЕС) № 528/2012 с изключение на случаите по чл. 21 от Регламент (ЕС) № 528/2012;
 4. Документ за платена държавна такса.

Образци и формуляри

Няма.

 1. Заявленията и документите за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид чрез последващо взаимно признаване се подават в Министерство на здравеопазването чрез Регистъра за биоциди по чл. 71 от Регламент (ЕС) № 528/2012.
 2.  Заявлението за издаване на разрешение по опростена процедура и придружаващите го документи, могат да се подават и в Звеното за административно обслужване (ЗАО) на МЗ и се регистрират в Автоматизираната информационна система на министерството.
 3. Документите се предават в дирекция “Държавен здравен контрол” (ДЗК).
 4. При констатиране на непълноти в представените документи директора на дирекция “ДЗК” и председател на  Експертния съвет по биоциди (ЕСБ) определя експерт, който изготвя проект на писмо до заявителя въз основа на становища на експерти от ЕСБ за допълнителната информация, която трябва да се представи. Писмото се изготвя в срок до 3 месеца от постъпване на документите, парафира се от председателя на ЕСБ и се представя за подпис на министъра на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице.
 5. Подписаното от министъра на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице писмо се предава в ЗАО за изпращане на заявителя с обратна разписка.
 6.  Получената в ЗАО допълнителна информация от заявителя се предава в дирекция “ДЗК”.
 7. В срок до 3 месеца от датата на подаване на заявлението, съответно от датата на постъпване на допълнителната информация, членове на Експертния съвет по биоциди (ЕСБ), определени от директора на дирекция “ДЗК” и председател на ЕСБ, изготвят проект на разрешение за пускане на пазара на биоцид по опростена процедура.
 8. Проектът на разрешението се парафира от председателя на ЕСБ и се предлага на министъра на здравеопазването или на упълномощено от него длъжностно лице за подпис. Разрешението се изготвя в три екземпляра.
 9.  Единият от екземплярите на разрешението се предава от длъжностно лице от ЗАО на заявителя:
  - лично, срещу  представяне на документ за самоличност или
  - на упълномощено от заявителя лице, срещу представяне на нотариално заверено пълномощно, копие от което се прилага към оставащата за архивиране документация, или
  - се изпраща по пощата с обратна разписка.
 10. Екземплярът с парафите, третият екземпляр на изготвеното разрешение и подадените от заявителя документи се съхраняват от секретаря на ЕСБ.