Върни се горе

Наименование на административната услуга

Издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди чрез последващо взаимно признаване.

Правно основание

Чл. 33 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди.

Характеристика

Цел: Разрешаване в Р. България на биоцид, чрез последващо взаимно признаване.

Предмет:

Биоцид, разрешен в държава - членка на Европейския съюз, се разрешава в Република България чрез последващо взаимно признаване.

Компетентен орган

Министърът на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице.

Заявител

Заявлението за издаване на разрешението се подава от лицето, което предоставя на пазара на територията на Република България биоцид, разрешен в държава - членка на Европейския съюз.

Такси

Съгласно тарифата по чл. 46 от Закона за здравето

Резултат от процедурата

Издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид чрез последващо взаимно признаване.

Необходими документи

За издаване на разрешението заявителят представя в Министерство на здравеопазването заявление на български език, към което прилага:

 1. Данни за единния идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър или документ за еквивалентна регистрация по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз, или по законодателството на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 2. Разрешението, издадено от съответната държава-членка на Европейския съюз, в която биоцидът е разрешен за първи път в превод на български език;
 3. Документ за платена държавна такса. 

Образци и формуляри

Образец на удостоверение за регистрация на биоцид с нисък риск, съгласно приложение № 11 на Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на биоциди, приета с ПМС № 336 от 28.12.2007 г. (обн., ДВ, бр. 4 от 2008 г.).

 1. Заявленията и документите за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид чрез последващо взаимно признаване се подават в Министерство на здравеопазването чрез Регистъра за биоциди по чл. 71 от Регламент (ЕС) № 528/2012.
 2. Заявлението за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид чрез последващо взаимно признаване и придружаващите го документи, могат да се подават в и Звеното за административно обслужване (ЗАО) на МЗ и се регистрират в Автоматизираната информационна система на министерството.
 3. Документите, се предават в дирекция “Държавен здравен контрол” (ДЗК).
 4. В срок до 4 месеца от датата на подаване на заявлението,  членове на Експертния съвет по биоциди (ЕСБ), определени от директора на дирекция “ДЗК” и председател на ЕСБ, изготвят проект на разрешение за пускане на пазара на биоцид.
 5. Проектът на разрешението се парафира от председателя на ЕСБ и се предлага на министъра на здравеопазването или на упълномощено от него длъжностно лице за подпис. Разрешението се изготвя в три екземпляра.
 6.  Единият от екземплярите на разрешението се предава от длъжностно лице от ЗАО на заявителя:
  - лично, срещу  представяне на документ за самоличност или
  - на упълномощено от заявителя лице, срещу представяне на нотариално заверено пълномощно, копие от което се прилага към оставащата за архивиране документация, или
  - се изпраща по пощата с обратна разписка.
 7.  Екземплярът с парафите, третият екземпляр на изготвеното разрешение и подадените от заявителя документи се съхраняват от секретаря на ЕСБ.
 8. Разрешението се издава за срок, съответстващ на срока на разрешението, издадено от съответната държавата - членка на Европейския съюз, в която биоцидът е разрешен за първи път.