Върни се горе

Наименование на административната услуга

Издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди чрез взаимно признаване на официални или научни органи.

Правно основание

Чл. 39 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди.

Характеристика

Цел: Разрешаване в Р. България на биоцид, чрез взаимно признаване.

Предмет:

Когато в Република България не е постъпило заявление за издаване на национално разрешение за биоцид, който вече е разрешен в друга държава-членка, официални или научни органи, които се занимават с контрол на вредителите или с опазване на общественото здраве, могат съгласно процедурата за взаимно признаване, предвидена в член 33, и със съгласието на притежателя на разрешение от другата държава-членка, да подадат заявление за национално разрешение на същия биоцид, със същата употреба и съгласно същите условия за употреба като във въпросната държава- членка.

Заявителят трябва да докаже, че употребата на подобен биоцид е в интерес на Република България.

Компетентен орган

Министърът на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице.

Заявител

Заявлението за издаване на разрешението се подава от официални или научни органи, които се занимават с контрол на вредителите или с опазване на общественото здраве.<o:p></o:p>

Такси

Съгласно тарифата по чл. 46 от Закона за здравето.

Резултат от процедурата

Издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид по взаимно признаване на официални или научни органи.

Необходими документи

За издаване на разрешението заявителят представя в Министерство на здравеопазването заявление на български език, към което прилага:

1. Данни за единния идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър или документ за еквивалентна регистрация по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз, или по законодателството на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

2. Разрешението, издадено от съответната държава-членка на Европейския съюз, в която биоцидът е разрешен за първи път в превод на български език;

3. Документ за платена държавна такса. 

Образци и формуляри

Няма.

 1. Заявленията и документите за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид чрез последващо взаимно признаване се подават в Министерство на здравеопазването чрез Регистъра за биоциди по чл. 71 от Регламент (ЕС) № 528/2012.
 2.  Заявлението за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид и придружаващите го документи, могат да се подават и в Звеното за административно обслужване (ЗАО) на МЗ и се регистрират в Автоматизираната информационна система на министерството.
 3. Документите, се предават в дирекция “Държавен здравен контрол” (ДЗК).
 4. В срок до 4 месеца от датата на подаване на заявлението, членове на Експертния съвет по биоциди (ЕСБ), определени от директора на дирекция “ДЗК” и председател на ЕСБ, изготвят проект на разрешение за пускане на пазара на биоцид.
 5. Проектът на разрешението се парафира от председателя на ЕСБ и се предлага на министъра на здравеопазването или на упълномощено от него длъжностно лице за подпис. Разрешението се изготвя в три екземпляра.
 6.  Единият от екземплярите на разрешението се предава от длъжностно лице от ЗАО на заявителя:
  - лично, срещу  представяне на документ за самоличност или
  - на упълномощено от заявителя лице, срещу представяне на нотариално заверено пълномощно, копие от което се прилага към оставащата за архивиране документация, или
  - се изпраща по пощата с обратна разписка.
 7.  Екземплярът с парафите, третият екземпляр на изготвеното разрешение и подадените от заявителя документи се съхраняват от секретаря на ЕСБ.
 8. Разрешението се издава за срок, съответстващ на срока на разрешението, издадено от съответната държавата - членка на Европейския съюз, в която биоцидът е разрешен за първи път.