Върни се горе

Наименование на административната услуга

Подновяване на национално разрешение за пускане на пазара на биоцид

Правно основание

Чл. 31 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди.

Характеристика

Цел: Регламентира условията и реда за подновяване на национално разрешение за предоставяне на пазара на биоцид.

Предмет: Подновяване на национално разрешение за предоставяне на пазара на биоцид.

Разрешението се подновява, когато условията по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 528/2012 продължават да са спазени.

Компетентен орган

Министърът на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице.

Заявител

Заявлението за подновяване на разрешението се подава от притежателя на разрешението или от негово име.<o:p></o:p>

Такси

Сгласно тарифата по чл. 46 от Закона за здравето.

Резултат от процедурата

Подновяване на национално разрешение за предоставяне на пазара на биоцид.

Необходими документи

За подновяване на национално разрешение притежателят на разрешението или негов представител подава заявление на български език, към което се прилагат:

1. Данни за единния идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър или документ за еквивалентна регистрация по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз, или по законодателството на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

2. Документите по чл. 31 (3) на Регламент (ЕС) № 528/2012;

3. Документ за платена държавна такса.

Образци и формуляри

Няма.

 1. Заявленията и документите за подновяване на национално разрешение за предоставяне на пазара на биоцид се подават в Министерство на здравеопазването чрез Регистъра за биоциди по чл. 71 от Регламент (ЕС) № 528/2012.
 2. Притежателят на разрешение или негов представител може да подаде заявление за подновяването му поне 550 дни преди изтичането на срока на валидност на разрешението. Заявлението и придружаващите го документи могат да се подават и в Звеното за административно обслужване (ЗАО) на МЗ и се регистрират в Автоматизираната информационна система  на министерството.
 3. Документите, се предават в дирекция “Държавен здравен контрол” (ДЗК).
 4. Въз основа на оценка на наличната информация и на необходимостта да се преразгледат заключенията от първоначалната оценка на заявлението за разрешение или, според случая, на предишното подновяване, в рамките на 90 дни след приемането на заявлението се решава дали в светлината на съвременните научни познания е необходима пълна оценка на заявлението за подновяване, като се вземат предвид всички продуктови типове, за които се иска подновяване.
 5. Когато е необходима пълна оценка на заявлението, решение относно подновяването на разрешението се взема, след като се извърши оценка на заявлението в съответствие с член 30, параграфи 1, 2 и 3 на Регламент (ЕС) № 528/2012.
 6. Когато не е необходима пълна оценка на заявлението, решение относно подновяването на разрешението се взема в рамките на 180 дни след приемане на заявлението.
 7. Оценката по т. 3, 4 и 5 се извършва от членове на Експертния съвет по биоциди (ЕСБ), определени от директора на дирекция “ДЗК” и председател на ЕСБ.
 8.  Лицата по т. 6 изготвят проект на ново разрешение. Проектът на ново разрешение се парафира от председателя на ЕСБ и се предлага за подпис на министъра на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице. Новото разрешение се изготвя в три екземпляра. 
 9. Единият от екземплярите на новото разрешение се предава от длъжностно лице от ЗАО на заявителя:
  - лично, срещу  представяне на документ за самоличност или
  - на упълномощено от заявителя лице, срещу представяне на нотариално заверено пълномощно, копие от което се прилага към оставащата за архивиране документация, или
  - се изпраща по пощата с обратна разписка.9. Екземплярът с парафите, третият екземпляр на изготвеното разрешение и подадените от заявителя документи се съхраняват от секретаря на ЕСБ.
 10. Екземплярът с парафите, третият екземпляр на изготвеното разрешение и подадените от заявителя документи се съхраняват от секретаря на ЕСБ.