Върни се горе

Наименование на административната услуга

Оценяване на заявление за издаване или подновяване на разрешение на Съюза за предоставяне на пазара на биоцид.

Правно основание

Чл. 43, 44, 45 и 46 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди.

Характеристика

Цел: Издаване или подновяване на разрешение на Съюза за предоставяне на пазара на биоцид по чл. 43, 44 и 46 от Регламент (ЕС) № 528/2012.

Предмет: Оценяване на заявление за издаване или подновяване на разрешение на Съюза за предоставяне на пазара на биоцид по чл. 43, 44 и 46 от Регламент (ЕС) № 528/2012.

Компетентен орган

Министърът на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице.

Заявител

Заявлението за оценяване издаването или подновяването на разрешение на Съюза за предоставяне на пазара на биоцид се подава от лицето, което пуска за първи път на пазара биоцида или негов представител.

Такси

Съгласно тарифата по чл. 46 от Закона за здравето.

Резултат от процедурата

Изготвяне на доклад за оценка на заявление за издаване или подновяване на разрешение на Съюза за предоставяне на пазара на биоцид.

Необходими документи

За оценяване на заявление за издаване или подновяване на разрешение на Съюза за предоставяне на пазара на биоцид, лицето, което пуска за първи път на пазара биоцида или негов представител подава заявление на български език, към което се прилагат:

1. Данни за единния идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър или документ за еквивалентна регистрация по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз, или по законодателството на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

2. Документите по чл. 20 (1) буква “а” от Регламент (ЕС) № 528/2012 с изключение на случаите по чл. 21 от Регламент (ЕС) № 528/2012;

3. Документ за платена държавна такса.

Образци и формуляри

Няма.

  1. Заявлението за оценяване на заявление за издаване или подновяване на разрешение на Съюза за предоставяне на пазара на биоцид и придружаващите го документи, могат да се подават и в Звеното за административно обслужване (ЗАО) на МЗ и се регистрират в Автоматизираната информационна система на министерството.
  2. Документите се предават в дирекция “Държавен здравен контрол” (ДЗК).
  3. В рамките на 365 дни от датата на подаване на заявлението, членове на Експертния съвет по биоциди (ЕСБ), определени от директора на дирекция “ДЗК” и председател на ЕСБ, оценяват заявлението и изготвят проект на доклад, в който обобщават заключенията от оценката си и основанията за издаване на разрешение за биоцида или проект на писмо за изискване на допълнителна информация. Копие от проекта на доклада се изпраща на заявителя и му се дава възможност да представи бележки в рамките на 30 дни. Тези бележки се вземат предвид при изготвянето на окончателния доклад.
  4. Проектът на доклад се парафира от председателя на ЕСБ и се предлага на министъра на здравеопазването или на упълномощено от него длъжностно лице за подпис. Докладът се изготвя в три екземпляра.
  5. Докладът се изпраща от длъжностно лице от Звеното за административно обслужване (ЗАО) на МЗ на Европейската агенция по химикали.
  6. Екземплярът с парафите, третият екземпляр на доклада и подадените от заявителя документи се съхраняват от секретаря на ЕСБ.