Върни се горе

Наименование на административната услуга

Издаване на национално разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди.

Правно основание

Чл. 29 и 30 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди.

Характеристика

Цел: Разрешаване предоставянето в Р. България на биоцид или група биоциди чрез национално разрешение.

Предмет:

Разрешава се предоставянето на пазара на биоцид или група биоциди, чрез национално разрешение по реда на чл. 29 и 30 от Регламент (ЕС) № 528/2012.

Компетентен орган

Национално разрешение за предоставянето на пазара на биоциди по чл. 29 и 30 от Регламент (ЕС) № 528/2012 се издава от министъра на здравеопазването или от упълномощено от него длъжностно лице.

Заявител

Заявлението за издаване на национално разрешение се подава от лицето, което пуска за първи път на пазара биоцида или негов представител.

Такси

Съгласно тарифата по чл. 46 от Закона за здравето.

Резултат от процедурата

Издаване на национално разрешение за предоставяне на пазара на биоцид.

Необходими документи

За издаване на национално разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди по чл. 29 и 30 от Регламент (ЕС) № 528/2012, лицето, което пуска за първи път на пазара биоцида или негов представител подава заявление на български език, към което се прилагат:

1. данни за единния идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър или документ за еквивалентна регистрация по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз, или по законодателството на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

2. документите по чл. 20 (1) буква “а” от Регламент (ЕС) № 528/2012 с изключение на случаите по чл. 21 от Регламент (ЕС) № 528/2012;

3. документ за платена държавна такса.

Образци и формуляри

Няма.

 1. Заявленията и документите за издаване на национално разрешение за предоставяне на пазара на биоцид се подават в Министерство на здравеопазването чрез Регистъра за биоциди по чл. 71 от Регламент (ЕС) № 528/2012.
 2. Заявлението за издаване на национално разрешение за предоставяне на пазара на биоцид и придружаващите го документи, могат да се подават и в Звеното за административно обслужване (ЗАО) на МЗ и се регистрират в Автоматизираната информационна система на министерството.
 3. Документите се предават в дирекция “Държавен здравен контрол” (ДЗК).
 4. В рамките на 365 дни от датата на подаване на заявлението, членове на Експертния съвет по биоциди (ЕСБ), определени от директора на дирекция “ДЗК” и председател на ЕСБ, оценяват заявлението и изготвят доклад, в който обобщават заключенията от оценката си и основанията за издаване на разрешение за биоцида или за отказа да се издаде разрешение. Електронно копие от проекта на доклада се изпраща на заявителя и му се дава възможност да представи бележки в рамките на 30 дни. Тези бележки се вземат предвид при изготвянето на окончателната оценка.
 5. В срока по т. 3 се изготвя проект на разрешение в съответствие с доклада за оценка.
 6. Проектът на разрешението се парафира от председателя на ЕСБ и се предлага на министъра на здравеопазването или на упълномощено от него длъжностно лице за подпис. Разрешението се изготвя в три екземпляра.
 7. Единият от екземплярите на разрешението се предава от длъжностно лице от ЗАО на заявителя:
  - Лично, срещу  представяне на документ за самоличност или
  - На упълномощено от заявителя лице, срещу представяне на нотариално заверено пълномощно, копие от което се прилага към оставащата за архивиране документация, или
  - Се изпраща по пощата с обратна разписка.
 8.  Екземплярът с парафите, третият екземпляр на изготвеното разрешение и подадените от заявителя документи се съхраняват от секретаря на ЕСБ.