Върни се горе

Наименование на административната услуга

Оценка на съответствието на инвестиционен проект.

Правно основание

чл. 35 на Закона за здравето

Чл.142, ал.5, т.7 от Закон за устройство на територията (ДВ бр. 1/2001г.)

Харектеристика

Цел: спазване на установените, с нормативен акт, здравни изисквания за осигуряване на здравословна жизнена среда и опазване здравето на гражданите.

 

Предмет: здравните заключения за съгласуване на проектните документации. се издават, когато бъдат изрично поискани от физически и юридически лица.

 

Дефиниция на основни понятия и институти, които се използват в настоящето описание (текст) на административната услуга физически и юридически лица.

Здравно заключение се издава за всички входирани проектни документации, във връзка със спазване на здравните норми и изисквания.

Инвестиционният проект се изработва в следните фази:

- идеен проект;

- технически проект;

- работен проект (работни чертежи и детайли).

Всички части на инвестиционните проекти трябва да бъдат подписани от проектантите и подпечатани.

Проектната документация включва чертежи по части: архитектура, ВиК, Ел, ОВ технологична и др.

Компетентни органи

Министерство на здравеопазването

Заявител 

физически или юридически лица

Такси

Съгласно Тарифата за таксите, които се събират от органите на Държавния здравен контрол и националните центрове по обществено здраве по Закона за здравето се събира такса в размер на 65 лв.

Срок на действие

Безсрочен. Действието му се прекратява при настъпване на промяна в обстоятелствата, при които е било издадено.

Резултати от процедура

Постигане на целта спазване на установените, с нормативен акт, здравни изисквания за осигуряване на здравословна жизнена среда и опазване здравето на гражданите. Издаване на Здравно заключение за съответствие на инвестиционен проект.

 

Необходими документи

1.Заявление по образец

2. Окомплектована проектна документация, съгласно изискванията на Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти  (ДВ бр. 51/2001 г., посл. изм., бр. 13/2015 г.) (3бр. папки АС, технологична, ВиК, ОВ и Ел)

3. Експертна оценка на излъчващ обект за мобилна комуникация.(за обектите, за които е необходимо).

4. Решение по процедурите по ОВОС и ЕО

5. При необходимост друга допълнителна информация, с цел преценка спазване на здравния риск

6.Документ за платена такса.

Образец на заявление
DOC файл, 46,0 KB, качен на 21.12.2015

doc document

В Звено за административно обслужване на МЗ физическите или юридическите лица подават Заявление по образец, в което се посочват името и адреса на лицето, съответно седалище и адрес на управление, адрес на възложителя, , наименованието на обекта и фазата на проектиране, административен адрес на строежа и идентификация на УПИ, съгласно действащия ПУП. Към заявлението се прилагат   проектни документации по части (АС, ВиК, Ел, ОВ, Технологична), съгласно изискванията на Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти  (ДВ бр. 51/2001 г., посл. изм., бр. 13/2015 г.)

Постъпилата документация се изпраща от ЗАО в дирекция „Държавен здравен контрол“, където се разпределя на секретаря на Експертния съвет по здравно-техническа експертиза, създаден към Главния държавен здравен инспектор.

Експертният съвет по здравно-техническа експертиза разглежда проектната документация и подготвя здравно заключение с оценка, че инвестиционния проект съответства /не съответства/ на установените с нормативен акт здравни изисквания. Изготвеното здравно заключение се представя на Главния държавен здравен инспектор за подпис.

Здравното заключение се изготвя в четири екземпляра – един за заявителя, един се предава в архива, един се съхранява в дирекция „Държавен здравен контрол” и един се изпраща в съответната регионална здравна инспекция.