Върни се горе

Наименование на административната услуга

Признаване на професионална квалификация по регулирана медицинска професия, придобита в чужбина.
Издава се удостоверение за признаване на професионална квалификация по регулирана медицинска професия, придобита в чужбина от лица, желаещи да я упражняват в Република България.

Правно основание

  1. Закон за признаване на професионални квалификации (Обн., ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г., в сила от 8.02.2008 г., доп., бр. 41 от 2.06.2009 г., в сила от 1.07.2009 г., изм., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. и доп., бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 14.12.2010 г., изм., бр. 8 от 25.01.2011 г., в сила от 25.01.2011 г., доп., бр. 9 от 28.01.2011 г., бр. 43 от 7.06.2011 г., в сила от 15.06.2011 г., бр. 61 от 9.08.2011 г., изм., бр. 68 от 2.08.2013 г., в сила от 2.08.2013 г., изм. и доп., бр. 21 от 8.03.2014г.);
  2. Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите "медицина" и "дентална медицина" за образователно-квалификационна степен "магистър" (приета с ПМС № 245 от 16.11.2005 г., обн. - ДВ, бр. 94 от 25.11.2005 г.; в сила от учебната 2006 - 2007 г.; изм., бр. 95 от 29.11.2005 г.; в сила от 01.01.2007 г.; изм. и доп., бр. 82 от 10.10.2006 г.; изм. и доп., бр. 87 от 07.10.2008г.); 
  3. Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Фармация” за образователно-квалификационна степен „магистър” (приета с ПМС № 61 от 5.04.2005 г., обн. - ДВ, бр. 32 от 12.04.2005 г.; в сила от учебната 2005 - 2006 г.; доп., бр. 94 от 25.11.2005 г.; изм. и доп., бр. 82 от 10.10.2006 г.; изм., бр. 87 от 07.10.2008 г.; изм. и доп., бр. 26 от 07.04.2009г.);
  4. Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите "медицинска сестра" и "акушерка" за образователно-квалификационна степен "бакалавър" (приета с ПМС № 248 от 22.11.2005 г., обн. ДВ. бр.95 от 29.11.2005г., изм. ДВ. бр. 82 от 10.10.2006г., изм. ДВ. бр. 88 от 09.11.2010г.); 
  5. Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление "Здравни грижи" за образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър по ..." (приета с ПМС № 238 от 26.09.2008 г., обн. - ДВ, бр. 87 от 07.10.2008 г., в сила от учебната 2008-2009г.); 
  6. Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Управление на здравните грижи" за образователно-квалификационните степени "магистър" и "бакалавър" от професионално направление "Обществено здраве" (приета с ПМС № 215 от 18.08.2006 г., обн. - ДВ. бр.70 от 29.08. 2006г., изм. ДВ. бр. 87 от 07.10.2008г.); 
  7. Наредба № 12 от 2009г. за условията и реда за провеждане и оценяване на стажа за приспособяване и на изпита за правоспособност (издадена от министъра на здравеопазването, обн. ДВ. бр. 30 от 21.04.2009г.; изм. ДВ. бр.95 от 01.12.2009г.); 
  8. Тарифа за таксите, които се събират по Закона за признаване на професионални квалификации, приета с Постановление № 178 от 10 юли 2009 г. (Обн. ДВ, бр. 57 от 24.07.2009г., изм., бр. 16 от 22.02.2011 г., в сила от 22.02.2011г.);
  9. Решение № 619 на МС от 20.07.2009г. за приемане Списък на регулираните професии в Република България (Обн., ДВ, бр. 61 от 31.07.2009 г., изм. и доп., бр. 30 от 17.04.2012 г., бр. 2 от 7.01.2014г.).
  10. Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Кинезитерапия" за образователно-квалификационните степени "бакалавър" и "магистър" от професионално направление "Обществено здраве" ( приета с ПМС № 143 от 5.06.2014 г., обн., ДВ, бр. 49 от 13.06.2014 г., в сила от 15.09.2014г.).

Характеристика

Цел
Административната услуга има за цел да удостовери съответствието на придобитата в чужбина професионална квалификация по медицинска професия с изискванията на горепосочените нормативни актове, както и с разпоредбите на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионални квалификации - за граждани на държави-членки на ЕС, държавите от ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) и Швейцария. По този начин не се допускат на територията на Република България недостатъчно квалифицирани медицински специалисти и се осигурява безопасност за здравето на пациентите.

Предмет
С издаването на удостоверението се дава право на заявителя да упражнява придобитата в чужбина медицинска професия в Република България.

Дефиниция на основни понятия и институти

Удостоверение за признаване на професионална квалификация се издава само за регулирани медицински професии. 

Съгласно Списъка на регулираните професии в Република България, регулираните медицински професии в Република България са: лекар, лекар по дентална медицина, фармацевт, медицинска сестра, акушерка, медицински лаборант, рентгенов лаборант, рехабилитатор, инспектор по обществено здраве, фелдшер, зъботехник, помощник-фармацевт, масажист, ортопедичен техник, преподавател по практика по специалностите от професионално направление „Здравни грижи” и регулираната професия „кинезитерапевт”.

Терминът „регулирана професия” е дефиниран в § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за признаване на професионални квалификации: 
"Регулирана професия" е професионална дейност или съвкупност от професионални дейности, включена в Списъка на регулираните професии в Република България, която е от обществена значимост и/или е от съществено значение за живота и здравето на хората и достъпът до която е подчинен на законови, подзаконови или административни разпоредби относно: 
а) притежаването на специфична професионална квалификация, или 
б) правоспособност, или 
в) членство в професионална организация, работеща за поддържане на високо равнище в съответната професионална област, за осъществяването на което е получила специфично признаване от държавата.

Това определение за “регулирана професия” съответства на дефиницията, заложена в Директива 2005/36/ЕО за признаването на професионални квалификации, която влезе в сила на 20.10.2007г.

Компетентни органи

Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за признаване на професионални квалификации, професионална квалификация по медицинска професия се признава от министъра на здравеопазването.

Министърът на здравеопазването признава професионална квалификация по медицинска професия съгласно разпоредбите на Закона за признаване на професионални квалификации.

Процедурите по признаване на професионална квалификация се организират и осъществяват от комисия по чл. 79 от ЗППК и от Дирекция „Медицински дейности” съгласно чл. 29, т. 16 от Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването (Приет с ПМС № 67 от 23.03.2015г., обн., ДВ, бр. 23 от 27.03.2015г., в сила от 27.03.2015г.).

Заявител

Граждани на държави-членки на ЕС, държавите от ЕИП и Швейцария, както и граждани на трети страни с професионална квалификация по регулирана медицинска професия, придобита в държава-членка на ЕС, държавите от ЕИП и Швейцария, и граждани на България с професионална квалификация по регулирана медицинска професия, придобита в държава-членка на ЕС, държавите от ЕИП и Швейцария или трета за Европейския съюз страна, която желаят да я упражняват в Република България.

Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде издаден съответният административен акт

Изискванията за признаване на професионални квалификации по медицински професии, по-специално за граждани на ЕС, ЕИП и Швейцария, се съдържат в горепосоченото национално законодателство, което е приведено в съответствие с разпоредбите на Директива 2005/36/ЕО за признаването на професионални квалификации.

•   За гражданите на държави-членки на ЕС, държавите от ЕИП и Швейцария се прилагат разпоредбите на Част трета, Глава първа и трета от ЗППК;

•   За гражданите на трети страни се прилагат разпоредбите на чл. 8, ал. 1 от ЗППК;

•   За граждани на държава-членка от ЕС, ЕИП и Швейцария, придобили квалификация в трета държава се прилагат разпоредбите на § 3, § 3а и § 3б от ЗППК.

Такси

За разглеждане на заявление за издаване на удостоверение за признаване на професионална квалификация по регулирана професия, придобита в друга държава-членка или в трета държава с цел достъп и упражняването й на територията на Република България, се събира такса 260 лв.

За издаване на заверен препис на удостоверение се събира такса 10 лв.

Резултат от процедурата

Признаването на професионалната квалификация предоставя на гражданите достъп до съответната регулирана професия в Република България, за която са придобили квалификация в други държава, и правото да упражняват тази професия при същите условия, както българските граждани.

Необходими документи

Съгласно чл. 77 от ЗППК лицето подава заявление по образец до министъра на здравеопазването. В съответствие с чл. 77, ал. 2 от ЗППК и Приложение № 25 към Решение на МС № 619 (Обн. ДВ. бр.61 от 31 Юли 2009г., изм. и доп., бр. 30 от 17.04.2012 г.) към заявлението се прилагат:

1. Копие на документ за самоличност.

 Представя се в обикновено ксерокопие на документ за самоличност, което не следва да се заверява.

2. Копие на диплома, удостоверение или друго доказателство за професионална квалификация по медицинска професия и съответните приложения към нея.

Копията на диплома, удостоверение или друго доказателство за професионална квалификация по медицинска професия и съответните приложения към нея следва да са заверени или с „апостил“ или от дипломатическото или консулското представителство на съответната държава в Република България, или от Министерството на външните работи на държавата, издала съответния документ. Копията на посочените документи се представят заедно с превод на български език.  Преводът на документа на български език също се заверява надлежно по един от следните начини: Ако чуждестранният документ е преведен на български език на територията на Република България, е необходимо подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен в Република България. Ако чуждестранният документ е преведен в друга държава, подписът на преводача се заверява от дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава.

3. Актуален (до три месеца от момента на издаването) документ за наличие или липса на наложени административни или дисциплинарни наказания, потвърждаващ липсата на временно или окончателно отнемане на правото на упражняване на професията.

Представя се оригинал на документ за наличие или липса на наложени административни или дисциплинарни наказания, потвърждаващ липсата на временно или окончателно отнемане на правото на упражняване на професията не по-късно от 3 месеца от издаването му.

В случай че заявителят изобщо не е упражнявал професията си на територията на нито една държава, се представя нотариално заверена декларация, подписана в срок до 3 (три) месеца преди подаване на заявлението, че професията изобщо не е упражнявана до момента в нито една държава.

Документът за наличие или липса на наложени административни или дисциплинарни наказания, свързани с упражняването на медицинската професия следва да е заверен или с „апостил“ или от дипломатическото или консулското представителство на съответната държава в Република България, или от Министерството на външните работи на държава, която е издала съответния документ. Документът се представя заедно с превод на български език. Преводът на документа на български език също се заверява надлежно по един от следните начини: Ако чуждестранният документ е преведен на български език на територията на Република България, е необходимо подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен в Република България. Ако чуждестранният документ е преведен в друга държава, подписът на преводача се заверява от дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава.

4. Актуален (до три месеца от момента на издаване) документ за чисто съдебно минало.

Важно! Българските граждани не предоставят свидетелство за съдимост, тъй като данните за тях се установяват служебно от Министерството на здравеопазването.

Гражданите на другите държави, извън гражданите на Република България, предоставят документ за чисто съдебно минало в оригинал, не по-късно от 3 месеца от издаването му.

Документът следва да е заверен или с „апостил“ или от дипломатическото или консулското представителство на съответната държава в Република България, или от Министерството на външните работи на държава, която е издала съответния документ. Документът се представя заедно с превод на български език. Преводът на документа на български език също се заверява надлежно по един от следните начини: Ако чуждестранният документ е преведен на български език на територията на Република България, е необходимо подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен в Република България. Ако чуждестранният документ е преведен в друга държава, подписът на преводача се заверява от дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава.

5. Актуален (до три месеца от момента на издаване) документ, в който се посочва, че заявителят е в добро физическо и психическо здраве.

Документът, в който се посочва, че заявителят е в добро физическо и психическо здраве се представя се оригинал, не по-късно от 3 месеца от издаването му.

Когато не е издаден в Република България, документът следва да е заверен или с „апостил“ или от дипломатическото или консулското представителство на съответната държава в Република България, или от Министерството на външните работи на държава, която е издала съответния документ. Документът се представя заедно с превод на български език. Преводът на документа на български език също се заверява надлежно по един от следните начини: Ако чуждестранният документ е преведен на български език на територията на Република България, е необходимо подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен в Република България. Ако чуждестранният документ е преведен в друга държава, подписът на преводача се заверява от дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава.

6. Академична справка и/или учебен план (програма), когато професионалната квалификация по медицинска професия не е придобита в държава-членка.

Академичната справка се представя в оригинал.

Академичната справка следва да е заверена или с „апостил“ или от дипломатическото или консулското представителство на съответната държава в Република България, или от Министерството на външните работи на държава, която е издала съответния документ. Академичната справка се представя заедно с превод на български език. Преводът на документа на български език също се заверява надлежно по един от следните начини: Ако чуждестранният документ е преведен на български език на територията на Република България, е необходимо подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен в Република България. Ако чуждестранният документ е преведен в друга държава, подписът на преводача се заверява от дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава.

7. Документ за идентичност на имената (на лице с различни имена).

Документът за идентичност на имена се представя се оригинал.

Когато не е издаден в Република България, документът следва да е заверен или с „апостил“ или от дипломатическото или консулското представителство на съответната държава в Република България, или от Министерството на външните работи на държава, която е издала съответния документ. Документът се представя заедно с превод на български език. Преводът на документа на български език също се заверява надлежно по един от следните начини: Ако чуждестранният документ е преведен на български език на територията на Република България, е необходимо подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен в Република България. Ако чуждестранният документ е преведен в друга държава, подписът на преводача се заверява от дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава.

8. Документ за платена държавна такса.

Документът за платена държавна такса се представя в оригинал.

Заповед № РД-01-5/06.01.2017 г.
PDF файл, 661,7 KB, качен на 17.01.2017

pdf document

Образци и формуляри

Заявленията за признаване на професионална квалификация се приемат в Звеното за административно обслужване на Министерство на здравеопазването на адрес пл. „Света Неделя” № 5 всеки работен ден между 8.30ч. и 18.30ч. 

Всяко заявление се регистрира от служителите на Звеното за административно обслужване в Единната информационна система за документооборота. 
Заведените заявления с приложените документи се получават и обработват от служители на дирекция „Медицински дейности”. 

Образуваната преписка се представя за разглеждане на заседание на комисията по чл. 79 от ЗППК. 

В едномесечен срок лицето се уведомява за получаване на документите. При установени непълноти в документите или липса на надлежна заверка по тях заявителят се уведомява писмено в същия срок да представи до два месеца липсващите документи. В този случай срокът по чл. 84 от ЗППК спира да тече.

Ако изисканите документи не бъдат представени от заявителя в двумесечен срок, процедурата по признаване се прекратява. 

След получаването на изисканите документи, преписката се представя за обсъждане в комисията по чл. 79 от ЗППК, която ги разглежда и проверява съответствието им с изискванията на действащата нормативна уредба. 

Комисията може да поиска от заявителя или от компетентните органи на държавата по произход, от която са издадени документите, допълнителна информация по представената документация или потвърждение на автентичността на съответните документи. 

В случаите по чл. 24 и 29 и § 3б от ЗППК (когато се установят несъответствия на придобитата квалификация с нормативните изисквания в Република България) се прилагат разпоредбите на Наредба № 12 от 2009г. за условията и реда за провеждане и оценяване на стажа за приспособяване и на изпита за правоспособност: 
а) комисията може да предложи на министъра на здравеопазването да изиска от заявителя: 
- в случаите по чл. 24 и 29 от ЗППК: да премине стаж за приспособяване или да положи изпит за признаване на правоспособност; 
- в случаите по § 3б от ЗППК - една или няколко от следните възможности: да премине допълнително обучение по учебните дисциплини, които не са изучавани или са изучавани в недостатъчен обем и съдържание; да положи изпити; да проведе стаж. 
б) заявителят се уведомява за решението с писмо; 
в) заявителят следва писмено да декларира съгласието си с предложените 
мерки в едномесечен срок от уведомяването за определените мерки; 
г) при липса на отговор в срок или при изразяване на несъгласие с предложените мерки от заявителя, както и когато изпълнението на мерките не отговаря на предварително определените, комисията по чл. 79 от ЗППК предлагат на министъра на здравеопазването да откаже признаването на професионална квалификация по медицинска професия; 
д) след представяне на съответните документи, удостоверяващи изпълнението на мерките в съответствие с предварително определените, комисията по чл. 79 от ЗППК изготвя мотивирано предложение до министъра на здравеопазването за признаване на професионална квалификация по медицинска професия. До представянето на тези документи срокът по чл. 84 от ЗППК спира да тече. 

Комисията представя на министъра на здравеопазването мотивирано предложение за признаване или за отказ за признаване на професионална квалификация по медицинска професия. 

В срок 3 месеца от подаване на всички необходими документи, въз основа на предложение на комисията, министърът на здравеопазването взема решение за признаване или за отказ за признаване на професионална квалификация по медицинска професия. Този срок може да бъде удължен с един месец в случаите, предвидени в чл. 84, ал. 2 от ЗППК. 
При вземане на решение за признаване на професионална квалификация по медицинска професия министърът на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице издава удостоверение по образец. 

Министърът на здравеопазването отказва признаване на професионална квалификация по медицинска професия с мотивирана писмена заповед, за която кандидатът се уведомява писмено. 

След поставяне на изходящ номер, удостоверението за признаване на професионална квалификация по медицинска професия се получава от заявителя или от упълномощено лице в Звеното за административно обслужване. 

Лицата с призната професионална квалификация по медицинска професия се вписват в списък, който се поддържа и актуализира от Министерството на здравеопазването.