Върни се горе

Наименование на административната услуга

Промяна на разрешение за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди.

Правно основание

Процедурата е регламентирана в чл. 87, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) и чл. 9, ал. 2 от Наредба № 2/2012г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди.

Характеристика

Цел: Да регламентира условията и реда за промяна на разрешение за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди.

Предмет: Осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди.

Компетентен орган

Министърът на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър издава разрешение за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди, с отразена промяна, в срок до 3 месеца от датата на подаване на заявлението и необходимите документи.

Заявител

Индивидуални практики за психиатрична помощ, групови практики за психиатрична помощ, медицински център или диагностично-консултативен център, в които работи лекар с призната специалност по психиатрия, център за психично здраве и лечебно заведение за болнична помощ, осъществяващо психиатрична помощ, лечебни заведения към местата за лишаване от свобода по чл. 130, ал. 1 от Закона за изпълнение на наказанията, притежаващи разрешения за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди.

За промяна на разрешение за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди се подава заявление по образец и необходимите документи в Звеното за административно обслужване на Министерството на здравеопазването (гр. София, пл. "Света Неделя" № 5).

Такси

Заявление за промяна на разрешение за програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на зависими към опиоиди лица  се подава след внасяне на такса 200 лв. внесени по сметка на Министерството на здравеопазването.

Резултати от процедурата

Програмата, получила разрешение, има право да осъществява лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди, в съответствие с изискванията на Наредба № 2/2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди и Наредба № 24/2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт ”Психиатрия”

Срокът на валидност на разрешението за осъществяване на програма за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди, с отразена промяна е в рамките на валидност на издаденото разрешение.

При изгубване и унищожаване на разрешението, притежателят и е длъжен да уведоми Министерството на здравеопазването.

Необходими документи

Прилагат се свързаните с промяната документи.

Образец на заявление
DOCX файл, 128,7 KB, качен на 03.09.2015

docx document

Заявлението и необходимите документи се завеждат в Деловодството, предоставят се на дирекция “Лекарствена политика” (Д”ЛП”) и се разпределят на експерт от отдел ”Наркотични вещества и съвети” (НВС), за изготвяне на становище.

Експертът проверява представеното заявление и изискваните документи. При констатиране на непълноти и несъответствия в подадените документи Д”ЛП” изготвя писмено уведомление до заявителя. Срокът за промяна на разрешението спира да тече до отстраняване на непълнотите или несъответствията.

Копие от документите се изпраща в съответната Регионална здравна инспекция, за извършване на проверка. Инспекторите по наркотичните вещества от РЗИ, на чиято територия ще се осъществява дейността, извършват проверка на място в лечебното заведение, кандидатстващо за разрешение, относно осигуряването на условия за спазване на изискванията на Наредба № 2/2012 г. и Наредба № 24/2004г. за утвърждаване на медицински стандарт ”Психиатрия”.

В срок до 30 дни от получаване на документите РЗИ изпраща в Министерство на здравеопазването протокол за извършената проверка със заключение относно съответствието на лечебното заведение с изискванията на Наредба № 2/2012 г. и Наредба № 24/2004г.

Копие от постъпилите документи се изпращат за становище от Националния център по наркомании (НЦН), относно съответствието на проекта на програмата с Наредба № 24/2004г. за утвърждаване на медицински стандарт ”Психиатрия”. В 30–дневен срок от получаване на документите, НЦН изпраща в Министерството на здравеопазването становище, в което се посочва съответствието на проекта на програмата с изискванията на Наредба № 24/2004г.

При установяване на несъответствия в проекта на програмата, Министерството на здравеопазването уведомява писмено заявителя и определя срок за отстраняването им. Срокът за промяна на разрешението спира да тече до отстраняване на несъответствията.

При необходимост преписката се предоставя на дирекция “Нормативно регулиране и обществени поръчки в здравеопазването” (Д”НРОПЗ”) за становище.

Проектът на разрешението, с отразена промяна се изготвя и подписва от Д”ЛП”, в срок до 70 календарни дни от датата на подаване на заявлението, от Д”НРОПЗ”, в срок до 80 календарни дни от датата на подаване на заявлението. Проектът на разрешението се предоставя за подпис от министъра или оправомощен от него заместник-министър, в срок до 90 календарни дни от датата на подаване на заявлението.

Подписаното разрешение се подпечатва с гербов печат от служител на звено “Сигурност на информацията”, извежда се от служител на дирекция ”Административни дейности” и се предоставя на служител от Деловодството на Министерството на здравеопазването.

Разрешението се връчва на заявителя от служител на Деловодството срещу представяне на лична карта или заверено пълномощно.

Министърът на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър издава заповед за отказ за промяна на разрешение за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди, когато са налице обстоятелствата по чл. 87, ал. 2 от ЗКНВП, в срок до 3 месеца от датата на подаване на заявлението.

Отказът за промяна на разрешението подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.