Върни се горе

Наименование на административната услуга

Издаване на разрешение за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди.

Правно основание

Процедурата е регламентирана в чл. 87, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) и чл. 3, ал. 3 от Наредба № 2/2012г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди.

Характеристика

Цел: Да регламентира условията и реда за издаване на разрешение за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди.

Предмет: Осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди.

Компетентен орган

Министърът на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър издава разрешение за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди, в срок до 3 месеца от датата на подаване на заявлението и документите по чл. 4 от Наредба № 2/2012г.

Заявител

Индивидуални практики за психиатрична помощ, групови практики за психиатрична помощ, медицински център или диагностично-консултативен център, в които работи лекар с призната специалност по психиатрия, център за психично здраве и лечебно заведение за болнична помощ, осъществяващо психиатрична помощ, лечебни заведения към местата за лишаване от свобода по чл. 130, ал. 1 от Закона за изпълнение на наказанията.

За издаване на разрешение за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди се подава заявление по образец и изискваните документи към него в Звеното за административно обслужване на Министерството на здравеопазването (гр. София, пл. "Света Неделя" № 5).

Такси

Заявление за издаване на разрешение за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди  се подава след внасяне на такса 550 лв. внесени по сметка на Министерството на здравеопазването.

Резултати от процедурата

 1. Програмата, получила разрешение, има право да осъществява лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди, в съответствие с изискванията на Наредба № 2/2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди и Наредба № 24/2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт ”Психиатрия”
 2. Срокът на валидност на разрешението за осъществяване на програма за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди, издавано за първи път е една година.

При изгубване и унищожаване на разрешението, притежателят и е длъжен да уведоми Министерството на здравеопазването.

Необходими документи

 1. Проект на програма за лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди.
 2. План, индикатори и процедури за оценка на ефективността на програмата, изготвен по образец.
 3. Списък на персонала, изпълняващ програмата, копия от документи, доказващи квалификацията му, копия от трудови или граждански договори на персонала, както и времева ангажираност.
 4. Инструкция за извършването на дейностите с лекарствени продукти, съдържащи опиеви агонисти и агонисти-антагонисти, и начина на отчитането им.
 5. Свидетелство за съдимост на ръководителя на програмата.
 6. Дипломи за завършено образование и за придобита специалност на ръководителя на програмата.
 7. Документи, удостоверяващи изискуемия стаж на ръководителя на програмата.
 8. Сертификат за преминат курс за обучение на ръководители на програми за лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти.
 9. Декларация по чл. 4, ал. 2.
 10.  Декларации по чл. 4, ал. 3.

Образец на заявление
DOCX файл, 128,6 KB, качен на 03.09.2015

docx document

Заявлението и изискваните към него документи се завеждат в Звеното за административно обслужване, предоставят се на дирекция “Лекарствена политика” (Д”ЛП”) и се разпределят на експерт от отдел ”Наркотични вещества и съвети” (НВС), за изготвяне на становище.

Експертът проверява представеното заявление и изискваните документи. При констатиране на непълноти и несъответствия в подадените документи Д”ЛП” изготвя писмено уведомление до заявителя и определя срок за отстраняването им.. Срокът за издаване на разрешението спира да тече до отстраняване на непълнотите или несъответствията.

Копие от документите се изпраща в съответната Регионална здравна инспекция, за извършване на проверка. Инспекторите по наркотичните вещества от РЗИ, на чиято територия ще се осъществява дейността, извършват проверка на място в лечебното заведение, кандидатстващо за разрешение, относно осигуряването на условия за спазване на изискванията на Наредба № 2/2012 г. и Наредба № 24/2004г. за утвърждаване на медицински стандарт ”Психиатрия”.

В срок до 30 дни от получаване на документите РЗИ изпраща в Министерство на здравеопазването протокол за извършената проверка със заключение относно съответствието на лечебното заведение с изискванията на Наредба № 2/2012 г. и Наредба № 24/2004г.

Копие от постъпилите документи се изпращат за становище от Националния център по наркомании (НЦН), относно съответствието на проекта на програмата с Наредба № 24/2004г. за утвърждаване на медицински стандарт ”Психиатрия”. В 30–дневен срок от получаване на документите, НЦН изпраща в Министерството на здравеопазването становище, в което се посочва съответствието на проекта на програмата с изискванията на Наредба № 24/2004г.

При установяване на несъответствия в проекта на програмата, Министерството на здравеопазването уведомява писмено заявителя и определя срок за отстраняването им. Срокът за издаване на разрешението спира да тече до отстраняване на несъответствията.

При необходимост преписката се предоставя на дирекция “Нормативно регулиране и обществени поръчки в здравеопазването” (Д”НРОПЗ”) за становище.

Проектът на разрешението се изготвя и подписва от Д”ЛП”, в срок до 70 календарни дни от датата на подаване на заявлението, от Д”НРОПЗ”, в срок до 80 календарни дни от датата на подаване на заявлението. Проектът на разрешението се предоставя за подпис от министъра или оправомощен от него заместник-министър, в срок до 90 календарни дни от датата на подаване на заявлението.

Подписаното разрешение се подпечатва с гербов печат от служител на звено “Сигурност на информацията”, извежда се от служител на дирекция  дминистративно-информационно обслужване и човешки ресурси” и се предоставя на служител от Звеното за административно обслужване на Министерството на здравеопазването.

Разрешението се връчва на заявителя от служител на Звеното за административни услуги срещу представяне на лична карта или заверено пълномощно.

Министърът на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър издава заповед за отказ за издаване на разрешение за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди, когато са налице обстоятелствата по чл. 87, ал. 2 от ЗКНВП и чл. 7, ал. 2 от Наредба № 2/2012 г., в срок до 3 месеца от датата на подаване на заявлението.

Министърът на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър, издал разрешение за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоидите издава заповед за отнемане, когато са налице обстоятелствата по чл. 87б от ЗКНВП.

Отказът и отнемането на издаденото разрешение подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.