Върни се горе

Наименование на административната услуга

Издаване на разрешение за производство, придобиване, внос, износ, съхраняване, прилагане и използване на ограничени количества наркотични вещества и техните препарати.

Правно основание

Процедурата е регламентирана в чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) и чл. 4, 5 и 6 от Наредба на МС/2004г. за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП.

Характеристика

Цел: Да регламентира условията и реда за издаване на разрешение за производство, придобиване, внос, износ, съхраняване, прилагане и използване на ограничени количества наркотични вещества и техните препарати.

Предмет: Осъществяване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП.

Компетентен орган

Министърът на здравеопазването, по предложение на дирекция “Лекарствена политика” (Д”ЛП”) издава разрешение за осъществяване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, в срок до 1 месец от датата на подаване на заявлението и документите по чл. 4 от Наредбата по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП.

Заявител

Физически и юридически лица.

За издаване на разрешение за осъществяване на дейностите по чл. 73, ал. 1 се подава заявление по образец и изискваните документи към него в Деловодството на Министерството на здравеопазването (гр. София, пл. "Света Неделя" № 5).

Такси

Заявление за издаване на разрешение по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП се подава след внасяне на такса от 300 лв., съгласно чл. 7 от Тарифата за таксите, които се събират по ЗКНВП, приета с ПМС № 325 на МС от 30.11.2015 г., внесени по банков път по сметка на Министерството на здравеопазването.

Резултати от процедурата

Притежателят на разрешение за дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП има право да произвежда, придобива, внася, изнася, съхранява, прилага и използва ограничени количества от растенията и веществата от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗКНВП, за медицински, научни и лабораторни изследвания и за образователни цели.

Срокът на валидност на разрешението по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП е 3 години от датата на издаване.

При изгубване и унищожаване на разрешението, притежателят и е длъжен да уведоми Министерството на здравеопазването.

Необходими документи

  1. Обосновка за необходимостта от използването на растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3, към чл. 3 от Наредбата на МС/2011г. за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и техните препарати, както и за продължителността на използването им.
  2. Заповед за лице, което отговаря за извършваните дейности.
  3. Инструкция за работа с растения и вещества от приложения № 1, 2 и 3, към чл. 3 от Наредбата на МС/2011г. и техните препарати.
  4. Документ за платена такса за издаване на разрешение по реда на чл. 9, ал. 3 от ЗКНВП.

Образец на заявление
DOC файл, 60,5 KB, качен на 03.09.2015

doc document

Заявлението и изискваните към него документи се завеждат в Деловодството, предоставят се на дирекция „Лекарствена политика“ (Д”ЛП”) и се разпределят на експерт от отдел ”Наркотични вещества и съвети” (НВС), за изготвяне на становище.

Експертът проверява представеното заявление и изискваните документи. При констатиране на непълноти и несъответствия в подадените документи, Д”ЛП” изготвя писмено уведомление до заявителя и дава указания за отстраняването им в 15-дневен срок. Срокът за издаване на разрешението спира да тече до отстраняване на несъответствията или до изтичане на определения 15-дневен срок.

При необходимост инспекторите по наркотичните вещества от РЗИ извършват проверка на място за установяване съответствието на фактическите условия с изискванията на ЗКНВП и наредбата, за което съставят протокол. Протоколът от проверката се изпраща служебно в Д”ЛП” в срок 5 дни ото датата на извършване на проверката.

При необходимост преписката се предоставя на дирекция “Нормативно регулиране и обществени поръчки в здравеопазването” (Д”НРОПЗ”) за становище.

Проектът на разрешението и предложението да министъра на здравеопазването за издаване на разрешение за дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП се изготвя и подписва от Д”ЛП”, в срок до 20 календарни дни от датата на подаване на заявлението, от Д”НРОПЗ”, в срок до 25 календарни дни от датата на подаване на заявлението. Проектът на разрешението се предоставя за подпис от министъра на здравеопазването, в срок до 30 календарни дни от датата на подаване на заявлението.

Подписаното разрешение се подпечатва с гербов печат от служител на звено “Сигурност на информацията”, извежда се от служител на отдел ”НВС” и се предоставя на служител от Деловодство.

Заявителят се уведомява писмено за издаденото разрешение.

Разрешенията се връчват на заявителя от служителите на Деловодство срещу представяне на лична карта или заверено пълномощно.

Когато са налице обстоятелства за отказ по чл. 8, ал. 1 от Наредбата по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, министърът на здравеопазването, по предложение на Д“ЛП”, прави мотивиран отказ за издаване на разрешение за дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП , в срок до 1 месец от датата на подаването на заявлението.

Когато са налице обстоятелства за отнемане на разрешението, министърът на здравеопазването, по предложение на Д“ЛП” издава заповед за отнемане на издаденото разрешение по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, съгласно изискванията на чл. 10, ал. 1 от Наредбата по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП.

Отказът и отнемането на издаденото разрешение подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.