Върни се горе

Наименование на административната услуга

Издаване на лицензия за производство, преработване, съхраняване и търговия в страната, внос, износ, пренасяне и превозване на наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и т. 3 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП).

Правно основание

Процедурата е регламентирана в чл. 32, ал. 1, чл. 32а, ал. 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11 и 12, чл. 34а, ал. 1, чл. 41, ал. 1 от ЗКНВП.

Характеристика

Цел: Да регламентира условията и реда за издаване на лицензия за производство, преработване, съхраняване, търговия в страната, внос, износ, пренасяне и превозване на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 на ЗКНВП.

Предмет: Производство, преработване, съхраняване, търговия в страната, внос, износ, пренасяне и превозване на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗКНВП.

Компетентен орган

Министърът на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър, по предложение на дирекция “Лекарствена политика” (Д”ЛП”), издава лицензия за производство, преработване, съхраняване, търговия в страната, внос, износ, пренасяне и превозване на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, в срок до 50 дни от датата на подаване на заявлението и документите по чл. 32а, ал. 1 и 2 от ЗКНВП.

Заявител

Физически и юридически лица, получили разрешение за производство на лекарствени продукти по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ).

За издаване на лицензия за производство, преработване, съхраняване, търговия на едро, внос, износ, пренасяне и превозване на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества се подава заявление по образец и изискваните документи към него в Деловодството на Министерството на здравеопазването (гр. София, пл. "Света Неделя" № 5).

Такси

Заявление за издаване на лицензия за производство и преработване на наркотични вещества се подава след внасяне на такса от 1800 лв., съгласно чл. 1, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират по ЗКНВП, приета с ПМС № 325 на МС от 30.11.2015 г., внесени по банков път по сметка на Министерството на здравеопазването.

Резултати от процедурата

 1. Притежателят на лицензията има право да произвежда, преработва, съхранява, извършва търговия в страната, внася, изнася, пренася и превозва наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 на ЗКНВП.

 2. Срокът на валидност на лицензията за производство, преработване, съхраняване, търговия в страната, внос, износ, пренасяне и превозване на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗКНВП е 3 години от датата на издаване.

 3. При изгубване и унищожаване на лицензията, притежателят и е длъжен да уведоми Министерството на здравеопазването.

Необходими документи

 1. Описание на сгради и помещения по приложение към заявлението.
 2. Свидетелство за съдимост на заявителя-едноличен търговец или на управителя/ изпълнителния директор на юридическото лице заявител.
 3. Свидетелство за съдимост на магистър-фармацевта по чл. 34 от ЗКНВП.
 4. Данни за ЕИК на търговеца, а за дружества, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство – документ за актуалната регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава.
 5. Удостоверение, издадено от съответната данъчна служба, относно наличието или липсата на публични задължения към държавата.
 6. Копие от документ за право на собственост или право на ползване на обекта, в който ще се извършват дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.
 7. Одобрен от главния архитект на съответната община архитектурен проект на сградите и помещенията, в които ще се извършват дейности с наркотични вещества.
 8. Копие от договора за охрана с физическо или юридическо лице, притежаващо разрешение за осъществяване на частно-охранителна дейност.
 9. Списък на наркотичните вещества, с които ще се извършват дейностите, посочени в заявлението.
 10. Инструкция за извършване на дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, одобрена от заявителя и магистър-фармацевта по чл. 34 от ЗКНВП.
 11. Заповед на едноличния търговец или управляващия дружеството за определяне на лицата, които отговарят пряко за изпълнение на дейностите с наркотични вещества.
 12. Диплома за завършено висше образование по специалността „Фармация” на магистър-фармацевта по чл. 34 от ЗКНВП.
 13. Документ, удостоверяващ, че на отговорния магистър-фармацевт по чл. 34 от ЗКНВП са възложени функциите по изпълнение на задълженията, предвидени в лицензията.
 14. Описание на технологичния процес (технологичната схема при производство на наркотични вещества) и кратко описание на машините и съоръженията, които ще се използват при производството и преработването на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.
 15. Копие от материално-разходния норматив от технологичния регламент за производство на всеки лекарствен продукт, съдържащ наркотични вещества.
 16. Документ за платена такса в размер, определен в тарифата по чл. 9, ал. 3 от ЗКНВП.

 

Образец заявление
DOC файл, 176,0 KB, качен на 09.05.2018

doc document

Заявлението и изискваните към него документи се завеждат в Деловодството, предоставят се на дирекция „Лекарствена политика“ (Д”ЛП”) и се разпределят на експерт от отдел ”Наркотични вещества и съвети” (НВС), за изготвяне на становище.

Експертът проверява представеното заявление и изискваните документи. При констатиране на непълноти и несъответствия в подадените документи Д”ЛП” изготвя писмено уведомление до заявителя. С уведомлението се дават указания за отстраняване на непълнотите и несъответствията в едномесечен срок от получаване на уведомлението, както и указание, че при неотстраняване на недостатъците в посочения срок производството по издаване на лицензията ще бъде прекратено. Срокът за издаване на лицензията спира да тече до отстраняване на непълнотите или несъответствията.

В 5- дневен срок от подаване на заявлението, Д”ЛП” служебно изисква от Изпълнителната агенция по лекарствата копие от актуално разрешение за производство на лекарствени продукти издадено по реда на ЗЛПХМ, както и справка за подадени към момента заявления за промяна на разрешението.

В 5- дневен срок от подаване на заявлението, Д”ЛП” служебно изисква от Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз (БФС) удостоверение за вписване в националния електронен регистър на членовете на БФС, за магистър-фармацевта по чл. 34 от ЗКНВП, както и предоставяне на информация относно наложени наказания по реда на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите и на Закона за здравето. Управителният съвет на БФС предоставя документите в срок до 5 работни дни от постъпване на искането.

Експерти от Д”ЛП”, извършват проверка на място за установяване на съответствие на фактическите условия с изискванията на ЗКНВП и Наредбата по чл. 32, ал. 6 и изготвят протокол в два екземпляра.

Когато при проверката са констатирани несъответствия между състоянието на сградите и помещенията, определени с наредбата по чл. 32, ал. 6, Д”ЛП” изготвя писмено указание до заявителя за отстраняването им. С уведомлението се дават указания за отстраняване на непълнотите и несъответствията в едномесечен срок от получаване на уведомлението, както и указание, че при неотстраняване на недостатъците в посочения срок производството по издаване на лицензията ще бъде прекратено. Срокът за издаване на лицензията спира да тече до отстраняване на непълнотите и несъответствията.

При необходимост преписката се предоставя на дирекция “Правна” за становище.

Проектът на лицензията и предложението до министъра на здравеопазването за издаване на лицензия за производство и преработване на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества се изготвя и подписва от Д”ЛП”, в срок до 35 календарни дни от датата на подаване на заявлението, от Д”Правна”, в срок до 45 календарни дни от датата на подаване на заявлението. Проектът на лицензията се предоставя за подпис от министъра или оправомощен от него заместник-министър, в срок до 50 календарни дни от датата на подаване на заявлението.

Подписаната лицензия се подпечатва с гербов печат от служител на звено “Сигурност на информацията”, извежда се от служител на отдел ”НВС” и се предоставя на служител от Деловодството.

Заявителят се уведомява писмено за издадената лицензия.

Лицензията се връчва на заявителя от служител на Деловодството срещу представяне на лична карта или заверено пълномощно.

Когато са налице обстоятелства за отказ, министърът на здравеопазването, по предложение на Д“ЛП”, прави мотивиран отказ за издаване на лицензия за производство, преработване, съхранение, търговия на едро, внос, износ и транзит, пренасяне и превозване на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, в срок до 50 дни от датата на подаване на заявлението.

Министърът на здравеопазването може да издаде заповед за отнемане на лицензия за производство и преработване на наркотични вещества, когато са налице обстоятелствата по чл. 41, ал. 1 от ЗКНВП.

Отказът и отнемането на издадената лицензия подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс (чл. 43 от ЗКНВП).