Върни се горе

Наименование на административната услуга

Издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове

Правно основание

 1. Чл. 46, ал. 2 и чл. 50 от Закона за лечебните заведения
 2. Чл. 2 от Наредба № 49 от 18 октомври 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи
 3. Чл. 5 от Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения, приета с Постановление на Министерския съвет № 37 от 14.02.2011 г.
 4. Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове (Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.)
 5. Медицински стандарти, утвърдени с наредби на министъра на здравеопазването по реда на чл.6, ал.1 от Закона за лечебните заведения

Характеристика

Цел: Законосъобразно осъществяване на дейността на лечебните заведения.

Предмет: Разрешението за осъществяване на лечебна дейност се издава за всички или някои от следните дейности:

 1. Диагностика и лечение на заболявания;
 2. Родилна помощ;
 3. Рехабилитация;
 4. Диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения;
 5. Трансплантация на органи, тъкани и клетки;
 6. Вземане, съхраняване, снабдяване с кръв и кръвни съставки, трансфузионен надзор;
 7. Диспансеризация;
 8. Клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура съгласно действащото в страната законодателство;
 9. Учебна и научна дейност.

Дефиниция на основни понятия и институти

Лечебни заведения по смисъла на Закона за лечебните заведения са Лечебно заведение за болнична помощ е заведение, в което лекари с помощта на други специалисти и помощен персонал извършват всички или някои от следните дейности:

 1. Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ
 2. Родилна помощ
 3. Рехабилитация
 4. Диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения
 5. Трансплантация на органи, тъкани и клетки
 6. Вземане, съхраняване, снабдяване с кръв и кръвни съставки, трансфузионен надзор
 7. Диспансеризация
 8. Медико-козметични услуги
 9. Клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура съгласно действащото в страната законодателство
 10. Учебна и научна дейност

Лечебното заведение за болнична помощ извършва дейността си:

 1. В съответствие с утвърдените по реда на чл. 6, ал. 1 от ЗЛЗ медицински стандарти и правилата за добра медицинска практика;
 2. При осигуреност на лечебното заведение за болнична помощ с медицински специалисти на основен трудов договор;
 3. При наличие на определените в медицинските стандарти по чл. 6, ал. 1 от ЗЛЗ технически изправна медицинска апаратура и техника на територията на съответното лечебно заведение.

Лечебното заведение за болнична помощ осигурява непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност по медицински специалности съгласно разрешението по чл. 47 от ЗЛЗ, включително и на медицинска помощ при спешни състояния.

Дом за медико-социални грижи е лечебно заведение, в което медицински и други специалисти осъществяват продължително медицинско наблюдение и специфични грижи за лица от различни възрастови групи с хронични заболявания, специфични грижи по домовете на лица с хронични инвалидизиращи заболявания и медико-социални проблеми.

Лечебната дейност в дома за медико-социални грижи се ръководи от медицински специалист.

Устройството, дейността и вътрешният ред на дома за медико-социални грижи се уреждат с правилник, утвърден от ръководителя.

Домовете за медико-социални грижи могат да предоставят социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане.

Диализен център е лечебно заведение, в което един или няколко лекари с помощта на други специалисти осъществяват лечение, рехабилитация и наблюдения на болни с хронична бъбречна недостатъчност.

Диализният център се управлява от лекар с призната основна медицинска специалност и с най-малко две години трудов стаж в център по хемодиализа или отделение по хемодиализа.

Устройството и дейността на диализния център се уреждат с правилник, утвърден от министъра на здравеопазването.

Лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове се учредяват от държавата и общините, от юридически и физически лица като търговски дружества или кооперации и осъществяват дейност след получаване на разрешение по реда на чл. 46 от Закона за лечебните заведения.

Компетентен орган

Разрешение за осъществяване на лечебна дейност се издава от министъра на здравеопазването.

Заявител

Управителят, съответно изпълнителният директор на лечебното заведение подават заявление и определени документи по реда на чл. 47, ал. 1 в регионалната здравна инспекция.

Необходими документи

 1. Данни за Единния идентификационен код на дружеството или кооперацията от Търговския регистър, а за дружествата, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, или в държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава;
 2. Правилникът за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение;
 3. Диплома за съответното висше образование на лицата, управляващи лечебното заведение, а за лицата по чл. 63, ал. 1 от ЗЛЗ съответно и диплома, свидетелство или удостоверение за квалификация по здравен мениджмънт или диплома, или свидетелство за призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването;
 4. Данните от документа за самоличност - за членовете на изпълнителните и контролните органи на лечебното заведение;
 5. Свидетелство за съдимост - за лицата, членове на управителните и контролните органи на лечебното заведение;
 6. Разрешението от компетентния държавен орган, когато в лечебното заведение ще се използва медицинско оборудване с източник на йонизиращо лъчение;
 7. Удостоверението за вписване в регистъра на Българския лекарски съюз, съответно на Българския зъболекарски съюз - за членовете на изпълнителните или контролните органи, които са лекари или лекари по дентална медицина;
 8. Документи за платена държавна такса по чл. 49, ал. 3 от Закона за лечебните заведения и по чл. 46 от Закона за здравето, а в случаите по чл. 47, ал. 6 от ЗЛЗ - и документ за платена държавна такса по чл. 11, ал. 6 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.

Такси

Член 5 от Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения, приета с Постановление на Министерския съвет № 37 от 14.02.2011 г.

Резултат от процедурата

Издадено Разрешение за осъществяване на лечебна дейност, в което се вписват:

 1. пълното наименование на лечебното заведение по търговска регистрация - за търговските дружества и кооперации;
 2. единният идентификационен код на лечебното заведение (за търговските дружества и кооперации) и единен регистрационен номер;
 3. дейностите съответно по чл. 19, чл. 20, ал. 2, чл. 26, 26а, 26б, 27 и 28а от ЗЛЗ; 
 4. нивото на компетентност на съответните структури;
 5. медицинските специалности, по които лечебното заведение осъществява дейност;
 6. клиниките и отделенията, в които се осъществява дейността, както и клинико-диагностичните структури, с техните нива на компетентност;
 7. адресът, на който се осъществява дейността.

Образци и формуляри

Няма.

 1. Заявлението и необходимите документи по чл. 47, ал.1 от ЗЛЗ се подават в РЗИ, като в едномесечен срок комисия от РЗИ извършва проверка на място за спазване на изискванията, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и на утвърдените медицински стандарти по специалности, а при установени несъответствия дава предписания и определя срок за отстраняването им. В срок една седмица преди да изтече едномесечния срок, директорът на РЗИ изпраща всички документи на министъра на здравеопазването.
 2. След постъпване в Министерство на здравеопазването, документите се завеждат в Единната информационна система за документооборот от служителите на Звеното за административно обслужане на Министерство на здравеопазването и се насочват за експертна оценка и подготовка на проект на Разрешение за осъществяване на лечебна дейност към компетентните дирекции - „Медицински дейности“ и „Нормативно регулиране и обществени поръчки в здравеопазването“.
 3. В тримесечен срок от подаването на заявлението и документите в РЗИ, министърът на здравеопазването издава разрешение за осъществяване на дейността на лечебното заведение или прави мотивиран отказ за издаването му. При непълноти на представените документи министърът на здравеопазването в 30-дневен срок уведомява писмено лицето за това и определя срок за отстраняването им, като през това време законоустановения срок спира да тече.
 4. При необходимост длъжностни лица, определени от министъра на здравеопазването, могат да извършат проверка относно спазването на изискванията, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и на утвърдените медицински стандарти по специалности.
 5. Разрешението за осъществяване на лечебна дейност или мотивирания отказ за издаването му се съгласуват от ресорен заместник-министър, след което се представя за подпис от министъра заедно с писмен доклад.
 6. Подписаното от министъра Разрешение за осъществяване на лечебна дейност се вписва от длъжностно лице в регистъра по чл. 49, ал. 1 от ЗЛЗ и се предава за подпечатване с гербов печат от служител на „Регистратура за класифицирана информация”.
 7. Управителят/изпълнителният директор на лечебното заведение се уведомяват писмено за начина на получаване на готовото Разрешение за осъществяване на лечебна дейност - всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. в Звеното за административно обслужане на Министерство на здравеопазването, лично или чрез упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице и печата на лечебното заведение.
 8. Досиетата на лечебните заведения заедно с екземпляр от Разрешението за осъществяване на лечебна дейност се съхраняват от длъжностното лице, водещо регистъра по чл. 49, ал. 1 от ЗЛЗ в дирекция „Медицински дейности“.“