Върни се горе

Наименование на административната услуга

Регистрация за извършване на дейност за изпитване на качеството на медицинска радиологична апаратура

Правно основание

Наредба № 30 от 2005 г. за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване  (ДВ, бр. 91 от 2005 г., изм. и доп. бр. 99 от 2006 г., доп. бр. 27 от 2013 г.)

Характеристика

Цел: регистриране на еднолични търговци и юридически лица за извършване на дейности за изпитване на качеството на медицинска радиологична апаратура.

Предмет: извършване на дейности за изпитване на качеството на медицинска радиологична (диагностична и терапевтична) апаратура.

Вид регистрационен режим: временна регистрация до получаване на акредитация от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”.

Задължени лица: еднолични търговци и юридически лица.

Видове регистрация: издаване на удостоверение и вписване в база данни, която включва:

 1. Входящ номер на заявлението за регистрация;
 2. Наименование и адрес на едноличния търговец или юридическото лице;
 3. Номер и дата на издаване на удостоверението за регистрация
 4. Документи, съгласно чл. 45, ал. 4 на Наредбата.

Значение на регистрацията: обхват на лицата, които извършват дейност по измерване на параметри на медицинска радиологична апаратура с цел контрол на дейността им.

Компетентни органи

Министерство на здравеопазването – Национален център по радиобиология и радиационна защита.

Условия

За да бъде вписан в съответния регистър, правният субект трябва да е едноличен търговец или юридическо лице, регистрирано в България. 

Такси

Чл. 15 от Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето – 85 лв.

Резултат от процедурата

Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на дейност по изпитване на качеството на медицинската радиологична апаратура. 

Необходими документи

За получаване на регистрация лицето по чл. 45, ал. 1 подава заявление до Министерство на здравеопазването, което съдържа:

1. Данни за регистрационния номер на лицензията за измерване, издадена съгл. чл. 15, ал. 3, т. 4 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия;

2. Списък и идентификационни данни за техническите средства и метрологичните характеристики за извършване на измерванията по чл. 36 от Наредба № 30 ;

3. Списък на персонала и документи, удостоверяващи квалификацията му.

Образци и формуляри

 1. Заявлението се подава в Звеното за административно обслужване (ЗАО) на МЗ, предоставя се в дирекция „Държавен здравен контрол” (ДЗК). Експерт от дирекция „ДЗК“ с придружително писмо изпраща заявлението и представените документи по служебен път в Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ).

  Длъжностно лице от НЦРРЗ преглежда документите и при установяване на непълноти в представените документи и/или при необходимост от предоставяне на допълнителна информация уведомява заявителят писмено в срок до 14 дни от подаване на заявлението за срока, в който да отстрани установените непълноти и/или предостави информацията.

  Удостоверението за регистрация за извършване на дейност по изпитване на качеството на медицинската радиологична апаратура се издава за срок до 30 дена от постъпване на документацията в МЗ.

  При наличност на пълен комплект документи длъжностното лице от НЦРРЗ изготвя проект на удостоверение за регистрация на лицето по чл. 45, ал. 1 в срок от 10 дни или прави мотивиран отказ и го представя в МЗ. Десет дневния срок тече от датата на представяне на пълната документация.

  Дирекция „Държавен здравен контрол” съгласува представения проект на удостоверение.

  Министърът на здравеопазването подписва удостоверение за регистрация или мотивиран отказ в срок от 10 дни.