Върни се горе

„Закупуване на компютърна техника (30 броя преносими компютри)“ по проект BG05M9OP001-2.028-0001 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 1”, финансиран по ОП „РЧР“ 2014 - 2020 г., по РС № СПОР-24 от 20.11.2019 г.

Публикувано в АОП под № 00210-2019-0004

ПОКАНА № ПГВ-59 от 15.03.2021 г.
pdf файл, 372,3 KB, качен на 15.03.2021

pdf document

еЕЕДОП
zip файл, 89,0 KB, качен на 15.03.2021

zip document

Техническа спецификация на възложителя
pdf файл, 1,0 MB, качен на 15.03.2021

pdf document

Техническо предложение
docx файл, 23,4 KB, качен на 15.03.2021

docx document

Декларация за срока на валидност на офертата
docx файл, 239,6 KB, качен на 15.03.2021

docx document

Проект на договор
docx файл, 272,0 KB, качен на 15.03.2021

docx document