Върни се горе

  • Справка за извършено плащане

    • Обновено

  • Справка за изпълнение на договор MultiKo

    • Обновено

  • Справка за изпълнение на договор MultiKo

    • Обновено

Рамково споразумение № СПОР-41/07.10.2014 г

Покана за доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на Министерството на здравеопазването №00210-2014-0005

Покана за допълнение на оферта
pdf файл, 133,2 KB, качен на 13.12.2014

pdf document

Спецификация
xls файл, 33,5 KB, качен на 13.12.2014

xls document

Количествено-стойностна сметка
xlsx файл, 22,5 KB, качен на 13.12.2014

xlsx document