Върни се горе

Информацията за обществената поръчка е налична на следните електронни адреси:

В Регистър на обществените поръчки в ЦАИС ЕОП, процедура с УИН 00080-2022-0026 на основание § 137, ал. 1 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки са публикувани Решението за откриване на процедурата и обявлението за поръча.

В Електронната система на Централния орган за покупки в сектор "Здравеопазване" в съответствие с § 137, ал. 4 от ПЗРЗИДЗОП всички документите по процедурата за сключване на рамкови споразумения са достъпни на следните електронни адреси:

Електронна преписка с достъп на регистрирани потребители

Електронна преписка с достъп на нерегистрирани потребители

Оферти се подават, чрез електронната система.