Върни се горе

„Закупуване на медицинско оборудване и обзавеждане за изграждане на НЦПОРССМП в изпълнение на проект BG05M9OP001-3.007 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ финансиран по ОП „РЧР“ 2014 – 2020 г.”, включваща 3 (три) обособени позиции.

Публикувано в АОП под № 00080-2017-0015

Решение за откриване
pdf файл, 2,2 MB, качен на 25.08.2017

pdf document

Обявление за поръчка
pdf файл, 4,7 MB, качен на 25.08.2017

pdf document

Документация за участие
pdf файл, 21,2 MB, качен на 25.08.2017

pdf document

Образци на документи
doc файл, 1,2 MB, качен на 25.08.2017

doc document

Публикувано в АОП под № 00080-2017-0015