Върни се горе

Доставка на лекарствени продукти за 2019г.,отпускани по реда на Наредба №34 от 25.11.2005г. за реда за заплащане от държ.бюджет на лечението на бълг. граждани за заболявания,извън обхвата на задълж. здравно осигуряване,по прекратена об. поз. „METHADONE"

Публикувано в АОП под № 00080-2019-0011

Обявление за поръчка
pdf файл, 3,7 MB, качен на 27.05.2019

pdf document

Документация за обществена поръчка
pdf файл, 10,8 MB, качен на 27.05.2019

pdf document

еЕЕДОП
zip файл, 83,0 KB, качен на 27.05.2019

zip document

Образци на документи
docx файл, 51,0 KB, качен на 27.05.2019

docx document

Образец на приемо-предавателен протокол
docx файл, 15,9 KB, качен на 27.05.2019

docx document