Върни се горе

Доставка на лекарствени продукти за 2019 г., отпускани по реда на Наредба № 34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на бълг.граждани за заболявания, извън обхвата на задълж. здравно осиг-не

Публикувано в РОП с УИН 00080-2018-0026

Решение за откриване на процедура
pdf файл, 1,9 MB, качен на 14.12.2018

pdf document

Обявление за поръчка
pdf файл, 15,8 MB, качен на 14.12.2018

pdf document

Документация
pdf файл, 13,3 MB, качен на 14.12.2018

pdf document

Образци на документи
docx файл, 67,4 KB, качен на 14.12.2018

docx document

Образец на приемо-предавателен протокол
docx файл, 15,9 KB, качен на 14.12.2018

docx document

еЕЕДОП
zip файл, 84,2 KB, качен на 14.12.2018

zip document