Върни се горе

Закупуване на софтуер с цел създаване на национално информационно бюро (HELPDESK) за биоциди, на основание чл. 16 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, респ. чл. 81, пар. 2 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди.

Индикативните оферти, следва да бъдат изпратени в срок до 17.30 часа на 25.10.2019 г. на адрес: гр. София, пл. “Света Неделя“№ 5 на вниманието на г-жа Св. Йорданова, заместник-министър на здравеопазването и в електронен формат на електронна поща: dzk@mh.government.bg.

Покана
pdf файл, 4,1 MB, качен на 21.10.2019

pdf document