Върни се горе

 • Пазарни консултации

  • Обновено

  Проведени пазарни консултации за определяне на пазарната (индикативна) стойност за реализиране на дейностите по обществена поръчка с предмет: „Закупуване на лабораторно оборудване в изпълнение на проект BG16M1OP002-1.011-0001 „Подобряване мониторинга на качеството на питейните води“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г.” - Предложени ценови стойности.

  Отправените покани за представяне на отделни индикативни ценови оферти се намират на следният интернет адрес: https://www.mh.government.bg/bg/evropeyski-programi/tekushti-programi-i-proekti/pazarni-prouchvaniya/?edit&language=bg

  Индикативни оферти
  zip файл, 17,5 MB, качен на 03.08.2017

  zip document

Технически условия и изисквания по Проект BG16M1OP002-1.011-0001 „Подобряване мониторинга на качеството на питейните води“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”

Технически условия и изисквания
Във връзка с предстоящото обявяване на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на лабораторно оборудване в изпълнение на Проект BG16M1OP002-1.011-0001 „Подобряване мониторинга на качеството на питейните води“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, Министерството на здравеопазването публикува изготвените Технически условия и изисквания за публично обсъждане и за запознаване на заинтересованите страни. Коментари и предложения относно съдържанието на документа могат да бъдат изпращани на електронен адрес: evasilkova@mh.government.bg
pdf файл, 12,5 MB, качен на 30.06.2017

pdf document

Технически условия и изисквания окончателни
Във връзка с предстоящото обявяване на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на лабораторно оборудване в изпълнение на Проект BG16M1OP002-1.011-0001 „Подобряване мониторинга на качеството на питейните води“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, Министерството на здравеопазването публикува изготвените окончателни технически условия и изисквания по процедурата. На всички заинтересованите страни се предоставя възможност за запознаване в срок от 2 дни, считано от публикуването им. След изтичане на гореуказания срок Министерството на здравеопазването ще предприеме действия по обявяването на обществената поръчка.
pdf файл, 13,8 MB, качен на 12.07.2017

pdf document