Върни се горе

Във връзка с предстоящото обявяване на обществена поръчка с предмет: Доставка на ултразвукова апаратура 2D и ултразвукова апаратура 3D“ по Предварително дефиниран проект № 4 „Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи“ по програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“, осъществявана с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) и Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП)“,  Министерството на здравеопазването публикува изготвените Технически условия и изисквания за публично обсъждане и за запознаване на заинтересованите страни. Коментари и предложения относно съдържанието на документа могат да бъдат изпращани на електронен адрес: vmitkova@mh.government.bg до 12.00 часа на 07.09.2017 г.