Върни се горе

 • "Избор на изпълнители за разработване на информационни системи и подсистеми в изпълнение на 2 (две) дейности, включени в проект "Доизграждане на националната здравна информационна система (НЗИС) – етап 1 и етап 2", включваща две обособени позиции.

  • Обновено

 • "Избор на изпълнител за разработване и въвеждане/внедряване на национални номенклатури, здравно-информационни стандарти, идентификация, автентикация и базова функционалност на ядрото на НЗИС"

  • Обновено

  Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от НЗИС ядро
  pdf файл, 253,9 KB, качен на 17.12.2018

  pdf document
 • "Избор на изпълнители за разработване на информационни системи и подсистеми в изпълнение на три от дейностите, включени в проект "Доизграждане на националната здравна информационна система (НЗИС) – етап 1 и етап 2", включваща три обособени позиции.

  • Обновено

 • „Доставка на китове, реактиви и консумативи за дейности по Наредба № 26/2007 г., за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задъл. здравно осигуряване на деца и бременни жени“ /2018 г./

  • Обновено

 • "Избор на изпълнители за разработване на информационни системи и подсистеми в изпълнение на пет от дейностите, включени в проект "Доизграждане на националната здравна информационна система (НЗИС) – етап 1 и етап 2", включваща пет обособени позиции.

  • Обновено

 • „Доставка на лекарствения продукт Emtricitabine/Tenofir, отпускан по реда на Наредба № 34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет за лечението на български граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

  • Обновено

 • Доставка на 400 броя медицински превозни средства (линейки) с необходимото оборудване, във връзка с голям инвестиционен проект за модернизация на спешната медицинска помощ, по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ на ОП „Региони в растеж“

  • Обновено

 • „Доставка на лекарствени продукти, отпускани по реда на Наредба № 34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет за лечението на български граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

  • Обновено

 • Доставка на ултразвукова апаратура 2D и ултразвукова апаратура 3D“ по ПДП № 4 „Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи“ по програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“

  • Обновено

 • „Закупуване на медицинско оборудване и обзавеждане за изграждане на НЦПОРССМП в изпълнение на проект BG05M9OP001-3.007 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ финансиран по ОП „РЧР“ 2014 – 2020 г.”, включваща 3 (три) обособени позиции.

  • Обновено

 • „Осъществяване на свързаност и осигуряване на услугата по работоспособност на системите на Спешната медицинска помощ, в съответствие с действащия медицински стандарт „Спешна медицина“ и Заповед № РД-01-339/12.10.2016 г. на министъра на здравеопазването“

  • Обновено

 • Закупуване на лабораторно оборудване в изпълнение на Проект BG16M1OP002-1.011-0001 „Подобряване мониторинга на качеството на питейните води“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”

  • Обновено

 • Доставка на китове, реактиви и консумативи за дейности по Наредба №26/2007г.,за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени /2017/

  • Обновено

 • „Провеждане на обучение в областта на феталната морфология“ в изпълнение на предварително дефиниран проект №4 „Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи“, финансиран по Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“

  • Обновено

 • „Закупуване на оборудване по предварително дефиниран проект №4 „Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи“ по Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“ /с 2 обособени позиции/

  • Обновено

Пазарни консултации и външно участие при подготовката на обществени поръчки