Върни се горе

  • Удължаване срока за подаване на индикативни оферти, коментари и предложения

    • Обновено

    Във връзка с предстоящо обявяване на обществена поръчка с предмет: "Закупуване на 2 броя санитарни превозни средства за транспорт по въздух (хеликоптери), осигурени с необходимото оборудване и апаратура за нуждите на спешната медицинска помощ" и публикувана пазарна консултация на основание чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, Министерството на здравеопазването уведомява всички заинтересовани лица, че удължава срока за подаване на индикативни оферти, коментари и предложения до 04.05.2020 г. при условията, посочени в публикуваната покана на профила на купувача на Министерството на здравеопазването в ЦАИС.

Пазарна консултация във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет: "Закупуване на 2 броя санитарни превозни средства за транспорт по въздух (хеликоптери), осигурени с необходимото оборудване и апаратура за нуждите на спешната медицинска помощ"

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с предстоящо обявяване на обществена поръчка с предмет: "Закупуване на 2 броя санитарни превозни средства за транспорт по въздух (хеликоптери), осигурени с необходимото оборудване и апаратура за нуждите на спешната медицинска помощ", на основание чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, Министерството на здравеопазването публикува следните документи за провеждане на пазарни консултации за набиране на индикативни ценови оферти, както и получаване на коментари и предложения относно съдържанието им: 1) Общи изисквания, 2) Технически изисквания, 3) Медицинска окомплектовка и 4) Цена.

Крайният срок за подаване на предложения и коментари по електронен път на e-mail: kkostova@mh.government.bg е до 20 април 2020 г.

Индикативните оферти, коментари и предложения, както и всяка друга информация, разменена по повод проведените пазарни консултации, ще бъдат публикувани и публично достъпни в Профила на купувача на ЦАИС ЕОП, при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО и на Закона за защита на личните данни.


С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации, ще бъде публично достъпна в Профила на купувача на ЦАИС ЕОП.

Общи изисквания
docx файл, 52,1 KB, качен на 07.04.2020

docx document

Технически изисквания
xlsx файл, 32,4 KB, качен на 07.04.2020

xlsx document

Медицинска окомплектовка
docx файл, 21,3 KB, качен на 07.04.2020

docx document

Цена
xlsx файл, 19,9 KB, качен на 07.04.2020

xlsx document