Върни се горе

Директива 2013/59/Евратом изисква държавите членки да установят национални референтни нива на концентрациите на радон в закрити помещения, като същите да не превишават 300 Bq/m3. Това изискване трябва да бъде транспонирано в националното законодателство до 6 февруари 2018 г.

Въвеждането на Директива 2013/59/Евратом в националното законодателство ще определи референтно ниво за средногодишна обемна активност във въздуха от 300 Bq/m3 за лица от населението и работещите.

При идентифициране на сгради и работни места, където референтните нива са надвишени, е необходимо да бъдат предприети мерки за:

1. намаляване концентрацията на радон във въздуха на обществени сгради и работни места в съответствие с принципа за оптимизация;

2. информиране и насърчаване на лицата, живеещи в съществуващи сгради, за предприемане на действия за намаляване концентрацията на радон във въздуха на съответните помещения (чрез подобряване на вентилацията, ограничаване на постъплението на радон и др.);

3. системен контрол на концентрацията на радон в сгради и работни места с повишено съдържание на радон във въздуха.

Решение № 55 от 1 февруари 2018 година
за приемане на Стратегия за намаляване на риска от облъчване от радон 2018 - 2027 г. и на Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от Радон 2018 - 2027 г.
PDF файл, 271,5 KB, качен на 13.03.2018

pdf document