Върни се горе

Националната здравна стратегия 2030 е разработена в съответствие с чл. 3, ал. 2 от Закона за здравето за нуждите на държавната здравна политика и е приета от Народното събрание на Република България.

Националната здравна стратегия 2030 представя дългосрочната визия за развитие на сектора на здравеопазването, стратегическите му цели и приоритети, както и конкретните политики за тяхното изпълнение.

Националната здравна стратегия 2030 обединява, адаптира и надгражда политиките и целите, залегнали в различните международни и национални стратегически документи, така че да се постигне максимален 
синергичен ефект. От една страна, тя осигурява реализацията на политиките и мерките, заложени в националните стратегически документи от по-висок ранг - Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 и Националния план за 
възстановяване и устойчивост, като ги допълва с други специфични мерки.

От друга страна, тя поставя стратегическата рамка за разработването и актуализирането на секторни и междусекторни документи със стратегически характер с по-нисък ранг - стратегии, национални програми и национални планове, фокусирани върху конкретни предизвикателства и целеви групи.

Националната здравна стратегия 2030 е в съответствие с ангажиментите на Република България на международно ниво, свързани с постигането на Целите за устойчиво развитие от Програмата за устойчиво развитие на ООН и по-конкретно на Цел 3 "Осигуряване на здравословен живот и насърчаване благосъстоянието на всички във всяка възраст", като въплъщава стремежа на държавата за избор на национален път за развитие на системата на здравеопазване.

Националната здравна стратегия 2030 посочва конкретните резултати, които трябва да бъдат постигнати до 2030 г. и индикатори за оценка на изпълнението на заложените цели и приоритети.

Стратегията ще бъде изпълнявана чрез План за действие за периода 2023 - 2026 г. и План за действие за периода 2027 - 2030 г., съдържащи конкретните мерки, действия, ресурси и срокове за изпълнение на всяка политика.

Националната здравна стратегия 2030 предлага изработване на механизъм за отчитане на поставените цели чрез преглед на постигнатите резултати в края на програмния период. По този начин се осигурява приемственост между отделните етапи на развитие на здравната система на нашата страна.

Национална здравна стратегия 2030
PDF файл, 1,0 MB, качен на 10.05.2024

pdf document