Върни се горе

Правителството на Република България утвърждава тази Национална стратегия за борба с наркотиците, базирана на интегриран, балансиран и основан на доказателства подход към проблемите, свързани с намаляване на търсенето и предлагането на наркотици. Този подход се съдържа в Стратегията на ЕС за борба с наркотиците (2013 – 2020 г.), като също така е подкрепен от Специалната сесия по наркотиците на Генералната асамблея на ООН през 2016 г. Успехът в борбата с наркотиците зависи от обединяване усилията на правителствените институции, гражданското общество и международните партньори.

Стремежът към опазване на личното и общественото здраве, и от друга страна географското разположение на България на т. нар. Балкански път на наркотиците и членството ни в ЕС, определят политиката на държавата в областта на търсене и предлагане на наркотични и нови психоактивни вещества.

Настоящата Национална стратегия за борба с наркотиците (наричана подолу за кратко „Национална стратегия“ или “Стратегия“) е приета на второ редовно заседание на Националния съвет по наркотични вещества, проведено на 10 април 2019 г. и обхваща периода 2020 - 2024 година. Тя систематизира визията, принципите, стратегическите цели, дейностите, чиято реализация ще доведе до определяне политиката на държавата в областта с борбата с наркотиците. Планирана е като хоризонтална инициатива на 14 Министерства и агенции, с водеща роля на Министерство на здравеопазването.

Основна цел на Стратегията е да определя, насочва и координира усилията на публичните институции и българското общество към постигането на определените в нея цели. Предлагането, разпространението, търсенето и употребата на наркотични вещества са идентифицирани основни проблеми, на 4 които публичните институции и гражданското общество могат да въздействат по ефективен и ефикасен начин. Те определят приоритетните сфери на въздействие, които си поставя за цел да реализира настоящата стратегия.

Работен план
XLSX файл, 83,0 KB, качен на 11.11.2020

xlsx document