Върни се горе

Концепцията за развитие на системата за спешна медицинска помощ е документ, който се основава на анализ на ситуацията в страната и идентифициране на тенденциите за развитие, като определя визията и общите стратегически цели на политиката в областта на спешната помощ до 2020 г., обхващайки всички направления на провежданата политика, както и нейните измерения по отношение общата политика за здравеопазване.

Визията, целите и приоритетите на Концепцията са дефинирани на базата на извършените анализи, както и на базата на получените становища в рамките на публични дебати, реализирани в процеса на формулирането им.

Безспорен е огромният принос на системата за спешна медицинска помощ за гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване, което несъмнено води до
повишаване на жизнения стандарт, създаване на условия за качествена заетост, социално включване и повишаване на ресурсната ефективност.

Министерство на здравеопазването ясно осъзнава тези предизвикателства и недвусмислено ги адресира в Концепцията чрез формулираните в нея приоритети.
Приоритетите са насочени към генериране на дългосрочен ефект от предприетите мерки както и към осигуряване на ефективно действие на защитните механизми на публичния сектор по отношение на социалното включване и борбата с бедността.

Концепцията за развитие на системата за спешна медицинска помощ е интегриран документ за комплексното развитие на спешната медицинска помощ до 2020 г., който допринася за реализация на връзката между приоритетите на ЕС, националните приоритети на България, вкл. в областта на здравеопазването. Той обхваща пълния комплекс от действия на държавата в областта на спешната медицинска помощ като същевременно определя мястото й в мерките за постигане на националните цели, чието реализиране е заложено в Националната програма за развитие България 2020, Националната програма за реформи, Конвергентната програма и всички действащи стратегически и програмни документи.

 

Становище от УС на НАРСМП
PDF файл, 505,3 KB, качен на 25.11.2014

pdf document