Върни се горе

Концепция "Цели за здраве 2020"

Подобряване на здравето и благосъстоянието на населението, намаляване на здравното неравенство, укрепване на общественото здраве.

Концепция за преструктуриране на системата на болничната помощ

Преструктуриране на болничната помощ с цел осигуряване на достъп на населението до качествена медицинска помощ и своевременна спешна помощ в лечебни заведе

Концепция за развитие на спешната медицинска помощ

Система за спешна медицинска помощ за гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване, което води до повишаване на жизнения стандарт.

Концепция за деинституционализация на децата от Домовете за медико-социални грижи

Замяна на ДМГСД с нови интегрирани здравно-социални услуги в общността за подкрепа на семействата на малки деца и с внимание към децата с увреждания.

Концепция за по-добро здравеопазване

Преустановяване на задълбочаващите се негативни тенденции и дезинтеграция на здравеопазването. Подобряване на общественото здраве.