Върни се горе

Одобрено с Решение № 358 от 26 май 2011 г., изменено с Решение № 473 от 4 юли 2014 г. на Министерския съвет. В сила от датата на подписването му –7 юли 2014 г.)

Правителството на Република България и правителството на Руската федерация се споразумяват да развиват сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука на основата на взаимен интерес и в съответствие със законодателството на всяка от Страните.

Съгласно Споразумението страните осъществяват сътрудничество по актуални въпроси на здравеопазването и медицинската наука в следните области:

 • Първична и специализирана, включително високотехнологична и спешна медицинска помощ
 • Неинфекциозни заболявания, включително диагностика, профилактика и лечение на сърдечно-съдови заболявания, диабет и рак
 • Инфекциозни болести (в т. ч. туберкулоза, ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции), включително мерки за подготовка и реагиране при пандемии
 • Популяризиране на здравословен начин на живот
 • Околна среда и здраве
 • Хигиена на храненето
 • Медицина на катастрофите
 • Законодателство в областта на здравеопазването
 • Подготовка и повишаване на квалификацията на медицинските специалисти
 • Нормативна уредба на политиката в областта на лекарствените продукти
 • Обмяна на опит при прилагането в двете държави на Международните здравни правила, приети в Женева на 23 май 2005 г.
 • Други области на сътрудничеството в областта на здравеопазването и медицинската наука, договорени между Страните.