Върни се горе

Одобрено с Решение № 128 от 7 март 2022 г. на Министерския съвет. В сила от датата на подписването му – 7 март 2022 г.

Настоящото Двугодишно споразумение за сътрудничество (ДСС) между Регионалния офис за Европа на Световната здравна организация (СЗО) и Министерството на здравеопазването на Република България за двугодишния период 2022 – 2023 г. представлява практическа рамка за сътрудничество, договорена в процеса на последователни консултации между националните здравни власти и Регионалния офис за Европа на СЗО, от името на СЗО, с общо предназначение да се постигнат целите на Тринайсетата обща работна програма на СЗО за периода 2019 – 2023 г. (13-ата Програма), Европейската работна програма за периода 2020 – 2025 г.: „Обединени действия за по-добро здраве в Европа“ (ЕРП) и националните здравни политики на Република България.
 
13-ата Програма предоставя стратегическата визия на високо равнище за работа на СЗО и държавите членки и предоставя общата насока за петгодишния период, започващ от януари 2019 г. С Програмния бюджет на СЗО за периода 2022 – 2023 г., одобрен от Седемдесет и четвъртата Световна здравна асамблея, се цели превръщането на визията на 13-ата Програма в реалност чрез предоставяне на ползи за здравето на хората на национално ниво. Рамката на резултатите (Приложение 1) показва как се преобразуват заложените в 13-ата Програма цели и очаквани резултати, които са от решаващо значение за трите милиарда души, към които тя е насочена, както и за постигане на максимално въздействие върху живота на хората на ниво държава.
 
Двугодишното споразумение, основано на 13-ата Програма и Дневния ред за устойчиво развитие 2030 г., почива на концепциите, принципите и ценностите, залегнали в Европейската работна програма 2020 – 2025 г., която бе приета от Регионалния комитет на СЗО за Европа по време на неговата 70-а сесия през 2020 г. Така в съответствие с ЕРП Двугодишното споразумение за сътрудничество цели да се подкрепи България в усилията й да насърчи универсален достъп до качествени здравни услуги, без страх от финасови затруднения, да предлага ефективна защита срещу извънредни здравни ситуации и да изграждаздрави общества, в които действията по общественото здраве и подходящите публични политики осигуряват по-добър живот в условията на икономика на благосъстоянието.

Приложение №1
PDF файл, 1,1 MB, качен на 01.04.2022

pdf document

Приложение №2
PDF файл, 816,9 KB, качен на 01.04.2022

pdf document