Върни се горе

4.08.2010 г.


Функциите на създадения през 2004 г. НМКЦ са свързани с управление, организиране и координиране на дейностите по медицинско осигуряване на гражданите при кризи. Те се дублират с правомощия на министъра на здравеопазването. Правителственото решение ще доведе до оптимизация на тези дейности, а освободеният бюджетен ресурс ще бъде пренасочен за финансовото обезпечаване и гарантиране на други приоритети на МЗ в областта на диагностиката и лечението, както и в областта на лекарствата и медицинските изделия.

Активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на НМКЦ се поемат от Министерството на здравеопазването. Трудовите правоотношения със служителите от закритата структура се уреждат при условията и по реда на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

Ликвидацията на НМКЦ ще се извърши от комисия, назначена със заповед на министъра на здравеопазването, в срок до един месец от влизане в сила на постановлението.

Сподели в: