Върни се горе

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на икономиката за 2019 г. Допълнителни средства в размер на 854 000 лв. се насочват за финансиране на основната дейност на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и на Центъра на промишлеността на Република България в Москва. Средствата се осигуряват за сметка на реализирани икономии по бюджетна програма „Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост“ от „Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност".

Министерският съвет одобри вътрешнокомпенсирани промени и на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2019 г. С промените се осигуряват допълнителни средства в размер на 140 400 лв. за реализиране на проекти в областта на публичната дипломация. Сред проектите са семинар на тема „Енергийна дипломация“, с участие на представители от страните от Западните Балкани и Източното партньорство, изграждане на институционален капацитет на Република Молдова, провеждане на събития по повод 15-годишнината от членството на България в НАТО и 70- годишнината на Алианса.

С друго постановление правителството разреши 1 667 535 лева от бюджета на Министерството на външните работи да бъдат използвани за изплащане на командировъчни средства за дипломати в чужбина. Парите са от реализирани икономии по други пера от бюджета на дипломатическото ведомство. Предлаганото изменение не променя общия размер на утвърдените разходи по бюджета на МВнР за 2019 г., а допринася за доближаване на бюджета по отделните политики и програми до размери, максимално близки до необходимите за тяхното изпълнение.

Вътрешнокомпенсирани промени се правят и по бюджета на Министерството на енергетиката. Измененията се налагат, за да бъдат осигурени финансово разходите за персонал по програма „Администрация“, във връзка с изплатени обезщетения по реда на чл. 106, ал. 3 от Закона за държавния служител за придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

По бюджета на Министерството на културата за 2019 чрез вътрешнокомпенсирани промени се увеличават разходите по бюджетните програми „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата“, „Опазване на недвижимото културно наследство”, „Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства” и „Администрация“.

Правителството прие също така пренасочване на средства от определени бюджетни програми, по които са реализирани икономии, от бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г. към други бюджетни програми. Средствата ще бъдат насочени за реализиране на реформата в Изпълнителна агенция „Борба с градушките“.

Съгласно друго правителствено постановление са одобрени промени по плановите показатели „Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.“ и „Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.“ по бюджета на МЗХГ. Те са във връзка с начисления по сключените многогодишни договори и корективите към тях.

Вътрешнокомпенсирани промени се правят също по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г. Вътрешното преразпределение ще доведе до преструктуриране на предварително разчетения финансов ресурс с цел обезпечаване на нормалното функциониране на структурите към министъра на здравеопазването през 2019 г. и постигане на заложените основни стратегически и оперативни цели на ведомството.

Сподели в: