Върни се горе


30.12.2009 г.
 Това предвиждат п
ромените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и   прекурсорите.  Прецизира се създаването на общински съвети по наркотичните вещества и превантивни информационни центрове в общините, които са центрове на области. Конкретизира се механизмът на тяхното финансиране чрез общинските  бюджети,  като  делегирани  от  държавата  дейности. Националните координатори по наркотиците ще могат да се включват като членове на Националния съвет по наркотичните вещества. Специфичният контрол по лечение и  психосоциална   рехабилитация  на зависими  от  наркотични вещества на територията на страната ще се осъществява от Националния център по наркомании към Министерство на здравеопазването, подпомаган от инспекторите към регионалните центрове по здравеопазване. 
В Закона изрично се разписва че в Националния център по наркомании се създава Национален  фокусен център, като част от Европейската мрежа за информация в областта на наркотиците и наркоманиите. На практика такава дирекция функционира, като задачите на Националната фокусен център са определени с правилника за устройството и дейността на Националния център по наркомании. 
Конкретизират се разпоредбите, свързани с  контрола на вноса на коноп и семена от коноп, непредназначени за посев, осъществяван от министъра за земеделието и храните, както и  текстовете, отнасящи се към забраната за рекламиране пред обществеността на наркотичните вещества и растенията от приложения № 1, 2 и 3 на закона и лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества. Снабдяването и съхраняването на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества в специалните складове на държавния медицински резерв и във военновременните запаси на Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната ще се извършва след издаване на разрешение по ред, определен с наредба на Министерския съвет.
Под контрол на Закона се включват нови вещества. Това са 9 растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, забранени за приложение  в хуманната и ветеринарна медицина, поради вредния ефект и злоупотребата с тях, едно вещество с висока степен на риск,  намиращо приложение в хуманната и ветеринарна медицина и 5 рискови  вещества  с приложение в хуманната и ветеринарна медицина.
Новият проектозакон е в съответствие с изменението на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Притежаването на разрешение по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина е задължително основание за кандидатстване за лицензии за дейности с лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

 

Сподели в: