Върни се горе

15.12.2010 г.


Министерският съвет прие изменения в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти. С тях се преодоляват пропуски и несъвършенства в настоящата нормативна уредба, които засягат формирането на цени за медикаменти от Позитивния лекарствен списък. Тези лекарства се заплащат с публични средства от НЗОК или Министерството на здравеопазването.

 

Промените ще доведат до поевтиняването на медикаментите и възможността да се осигуряват повече количества за пациентите.

 

В момента цената за тези медикаменти се определя като се вземе най-ниската от стойностите, на които те се покриват от обществените здравноосигурителни фондове в осем европейски държави – Румъния, Чехия, Естония, Гърция, Унгария, Литва, Португалия и Испания. С промените се сменят две от държавите. Занапред цените на производител на медикаментите ще се сравняват не с тези в Чехия и Унгария, а с Франция и Словакия. По този начин се премахват страни с плаващ курс на еврото, което водеше до нежелание на фирмите да регистрират цени на лекарства у нас. Това от своя страна затрудняваше достъпа на пациентите до определени лекарства.

 

В същото време, с промените се засилва и контролът над ценообразуването. В момента невинаги лекарствата имат регистрирана цена в осемте държави, с които се сравняват цените им. Това не позволява да се установи колко ниска е цената, която ще се покрива у нас от НЗОК или МЗ. Затова с промените се разширява списъкът с държави, с които се сравняват цените на медикаментите, покривани с публични средства, с още пет – Белгия, Чехия, Полша, Латвия и Унгария.

 

С промените се въвежда и задължение за Комисията по цените служебно да предоставя досиетата на лекарствата, които ще се покриват от НЗОК или МЗ, на Комисията по позитивен списък. По този начин се облекчава процедурата и се скъсява времето за достигане на медикаментите до пациентите. Създават се и нови механизми за отразяване на понижаването на вече утвърдените цени на лекарствата. Така Комисията по цените ще може да следи за понижаването на действащите цени и да разполага с адекватен механизъм за отчитането им.

Сподели в: