Върни се горе

17.04.2013 г.

    Регистрираните към момента цени на лекарствени продукти без лекарско предписание няма да могат да се увеличават с повече от статистически отчетената инфлация. Това предвижда текст от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, одобрен днес от правителството. Антикризисната мярка се въвежда за период от една година от влизането в сила на Наредбата.
    Съгласно приетия нормативен акт, на регулация подлежат цените на лекарствените продукти, включвани в Позитивния лекарствен списък. Регулираната цена на лекарствения продукт ще бъде и негова пределна цена при продажбата му на дребно. На регулиране подлежат и пределните цени на лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание. С Наредбата се уреждат и условията и реда за регистриране на максимални продажни цени на лекарствените продукти без лекарско предписание.
    Наредбата обхваща и условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък. С нея се определят и условията и реда за утвърждаване, отменяне или изменяне на фармако-терапевтични ръководства, включващи критерии за оценка на ефикасността на прилаганата терапия, както и препоръки за алгоритми за лечение с лекарствени продукти, предложени от съответните национални консултанти, медицински научни дружества и експертни съвети.
    С наредбата се въвежда изискване генеричните лекарствени продукти да бъдат на цена не по-висока от 80% от цената на оригиналния лекарствен продукт. Това правило ще важи за първия генеричен продукт в група, а останалите ще се регулират на конкурентен принцип.
    Според изискванията на наредбата, два пъти месечно – на 2-ро и 16-то число, ще се актуализират Позитивният лекарствен списък, Регистърът на пределните цени и Регистърът на максималните продажни цени на лекарствените продукти без лекарско предписание.
    Наредбата регламентира и условията, при които в случаите на установена грешка в цената на производител в Гърция, тази цена няма да се взема предвид за период от една година при външното рефериране на цените в България. Това се налага поради големия брой постъпили писма относно допускането на множество грешки в ценовия бюлетин на лекарствените продукти на Гърция. Установяването на обстоятелството ще става с представянето на декларация от притежателя на разрешението за употреба.

Сподели в: