Върни се горе

Министерският съвет прие промяна на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични. С промяната се поставят под контрол нови четири вещества чрез включването им в Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“.

Промяната е във връзка е решение на Комисията по наркотичните вещества към ООН и в изпълнение на Делегирана директива (ЕС) 2022/1326 на Комисията от 18 март 2022 година за изменение на приложението към Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета във връзка с включването на нови психоактивни вещества в определението за „наркотици“.

Целта е осигуряване на съответствие с международните договори, по които България е страна, както и предотвратяване на трафика и разпространението на съответните вещества.

Очакваният резултат е ограничаване риска от злоупотреба с класифицираните като наркотични вещества, както и осигуряване на възможност за ефективни законови действия от страна на правоприлагащите органи, които ще доведат до намаляване на рисковете за обществото, породени от престъпления, свързани с разпространението и злоупотребата с веществата.

Сподели в: