Върни се горе

Министерският съвет прие Решение за упълномощаване на министъра на здравеопазването да сключва, изменя и прекратява договори за учредяване на ограничени вещни права в полза на държавата за обекти предоставени на Министерство на здравеопазването по проект BG16RFOP001-4.001-0001-C02 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. Съгласно условията на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. и Насоките за кандидатстване, условие за одобрение на изпълнението на проекта, верификация на извършените разходи и успешното му приключване е наличието на вещно право върху обектите на интервенция. В периода от 2016 г. до 2018 г. Министерството на здравеопазването извърши подготовката на проектното предложение. За целта общините дариха или учредиха ограничени вещни права в полза на държавата за период от 5 до 10 години върху имоти, включени в проектното предложение, където да бъдат разположени структурите от системата на спешната медицинска помощ. Пандемията от COVID-19 и въведеното извънредно положение доведоха до спешна нужда от преструктуриране на лечебните заведения и разкриване на COVID-зони, като част от тях бяха разположени на места, предвидени за обособяване на филиали на спешната медицинска помощ. В резултат се наложи промяна на избраните места и сключване на нови договори с общините. Успоредно с това изтича срокът на действие на част от сключените договори с учредените ограничени вещни права за период от пет години. Това налага министерството отново да подпише договори, с които се учредяват ограничени вещни права за нов срок за целите на проекта.

Сподели в: