Върни се горе

20.10.2010 г.

С новия документ се осигурява прилагането на изискванията на Регламент (ЕО) № 953/2009 на Комисията от 13 октомври 2009 г. относно веществата, които могат да се добавят за специални хранителни цели в храни за специфична хранителна употреба. Регламентът въвежда допълнен и актуализиран списък на веществата.

В националното законодателство се транспонират и изискванията на Директива 2009/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно храни, предназначени за специфична хранителна употреба.  Проектът предвижда допълнителни изисквания при пускането за първи път на пазара на определени храни със специално предназначение. Прецизира се също така процедурата по уведомяване на Европейската комисия и на другите държави-членки в случаите, когато храна със специално предназначение, която не отговаря на изискванията или е опасна за човешкото здраве, бъде спряна от продажба и изтеглена от пазара.

Предложеният проект на Постановление няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет.


Сподели в: