Върни се горе

21.04.2010 г.

Приети са нови Наредба за медицинската експертиза и Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи.

Новата наредба е насочена към улесняване достъпа на пациентите до медицинска експертиза, оптимизиране на дейностите по нейното изготвяне и на критериите за определяне степента на уврежданията. Целта е да се подобри качеството на оценката при медицинската експертиза на заболявания с водеща социална значимост в съответствие със структурата на заболеваемостта в страната, както и контрола върху актовете на медицинската експертиза.

Наредбата е изцяло съобразена с последните промени в Закона за здравето. При освидетелстването на децата до 16 години и на възрастните, придобили пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, ще се определя вид и степен на увреждане, а на лицата в трудоспособна възраст - степен на трайно намалена работоспособност. В наредбата се регламентира и пожизнено определяне на трайна неработоспособност на лица със заболявания, които не подлежат на промяна.

Разписани са условията и редът за функциониране на въведения със Закона за здравето нов орган на медицинската експертиза за децата до 16 годишна възраст - Детска експертна лекарска комисия към многопрофилните болници за активно лечение в областните градове и град София, в които има разкрити структурни звена по детски болести.

Регламентирани са основните правила, свързани с експертизата на временната неработоспособност, включващи условията и реда за установяване на временна неработоспособност, процедурата по издаване на болничните листове и общи изисквания по тяхната отчетност в случаите при общо заболяване, трудова злополука, професионална болест, аборт, медицински прегледи и изследвания, трудоустрояване, бременност, раждане, осиновяване и др.

Регламентира се удостоверяването на временната неработоспособност на лица, които са осигурени по българското законодателство или законодателството на друга държава и за които се прилагат правилата за координация на системите за социална сигурност и международните договори в областта на социалното осигуряване и социалната сигурност, по които България е страна.

С новия правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи се цели подобряване дейността на медицинската експертиза в страната и оптимизиране на устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (РКМЕ). Очаква се чувствително скъсяване на сроковете за осъществяване на административните производства и облекчаване на реда за освидетелстване, както и постигане на ефективен контрол върху актовете на медицинската експертиза.

С цел преодоляване на възникналия проблем с изграждането на лекарски консултативни комисии (ЛКК) поради липса на кадрови възможности за сформирането им, се предвижда в постоянния състав на общата ЛКК да се включват както невролози, така и лекари-специалисти, притежаващи специалност „неврохирургия”. В общите ЛКК ще могат да се включват също специалисти по очни, детски и психични болести, когато липсват кадрови възможности за изграждане на специализирани комисии по тези специалности. По този начин съответните болести ще могат да бъдат освидетелствани от общата ЛКК.

Предвижда се повишаване на квалификацията на лекарите от ДЕЛК, ТЕЛК, както и на лекарите - представители на териториалните поделения на НОИ. При постъпване на работа те ще преминават задължителен едномесечен курс на практическо обучение в НЕЛК, а впоследствие, най-малко веднъж годишно - 5-дневен курс за практическо обучение, отново в НЕЛК.

По района на постоянния им адрес ЛКК ще освидетелстват лицата за снабдяване с медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения, след представянето на документ за самоличност, документи, съдържащи данни за заболяването и работоспособността им, и медицински преглед.

Сподели в: