Върни се горе


26.11.2009 г.

Агенцията ще следи за
спазването на медицинските стандарти и правата на пациентите в лечебните заведения, както и разходването на средствата, предоставени им от републиканския бюджет по реда на чл. 82. В обсега й ще бъде извършването на проверки за съответствието на структурата, управлението, дейността и организацията на медицинското обслужване в лечебните заведения с изискванията на Закона за здравето, Закона за лечебните заведения и нормативните актове по тяхното прилагане. Медицинският инспекторат ще изготвя експертни становища по медицинското поведение във всеки конкретен случай, свързан с медицинското обслужване и здравното осигуряване на граждани и юридически лица. При нарушаване на тези изисквания Агенцията ще подготвя проекти на мотивирани предложения за заличаване от регистъра на лечебни заведения за извънболнична  помощ и хосписи; отнемане на разрешения за лечебна дейност на болници, диспансери, диализни центрове, ДМСГД и тъканни банки. При необходимост ще предлага налагане на дисциплинарни наказания на директорите на лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения. От правомощията на Агенцията е и налагането на глоби и имуществени санкции при констатиране на нарушения. 
Агенцията е структурирана в обща и специализирана администрация, организирана в 4 дирекции и служител по сигурността на информацията. Тя е юридическо лице на бюджетна издръжка - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването. Дейността й се финансира от бюджетни средства и приходи от собствена дейност.

 

                                              

Сподели в: