Върни се горе

Министерският съвет прие нов Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването. Целта е Правилникът да се приведе в съответствие с влезли в сила нормативни промени, а именно Общия регламент относно защитата на данните, последните изменения в Закона за администрацията, Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, Наредбата за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи, както и с други нормативни актове.

В тази връзка в структурата на министерството се обособява звено „Сигурност на информацията и защита на данните“, на което се възлага контролът по прилагане на стандартите и правилата за мрежова и информационна сигурност, защита на данните, включително и личните данни, като същото ще изпълнява и функциите на длъжностно лице по защита на данните.

Функциите и минималната численост на Инспектората към министерството се прецизират с цел съобразяване с настъпилите промени в нормативните изисквания.

Създава се пилотно звено за споделени услуги в областта на управлението на човешките ресурси в системата на здравеопазването, с което се цели подобряване ефективността и ефикасността на работата в администрацията, намаляване на разходите за издръжка на общата администрация, стандартизиране и оптимизиране на работните процеси и укрепване на стратегическия капацитет за управление на човешките ресурси в системата на здравеопазването.

Създава се самостоятелна дирекция „Електронно здравеопазване“, което ще способства за оптимизиране на дейностите по провеждане на стратегията за електронно здравеопазване и въвеждане на националната здравна информационна система, като част от общата стратегия за електронно управление в администрацията, както и за оптимизирането на процесите по въвеждането и предоставянето на електронни административни услуги и на обмен на документи със средствата на информационните и комуникационните технологии, с оглед намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса.

Прецизират се функции и се извършват промени в числеността и на други структурни звена в министерството. С това се цели оптимизиране разпределението на функциите, без да се допуска дублиране и създаване на объркване по отношение на обслужването на гражданите и бизнеса, а също така и оптимизиране числеността на структурните звена в зависимост от обема им на работа и приоритетите, които стоят пред Министерството на здравеопазването.

Необходимите за обезпечаване допълнителни щатни бройки ще бъдат осигурени в рамките на общата численост на персонала в министерството и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването.

Сподели в: