Върни се горе

10 юли 2013 г.

    Правителството прие нов Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването. 
      С направените структурни промени в администрацията на ведомството кабинетът цели да се създадат условия за оптимизиране на работата й и намалява на щатната й численост с 14 бройки. С промените се създават самостоятелни дирекции „Здравна политика” и „Бюджет и планиране”. Освен това се структурира и дирекция „Управление на медицинските дейности”. Всички дейности, свързани с управление и изпълнение на международни проекти и програми, финансирани по оперативни програми на Европейския съюз, както и от други финансови източници, се съсредоточават в едно структурно звено – дирекция „Международни проекти и специализирани донорски програми”. Досегашните дирекции „Обществени поръчки” и „Инвестиционна политика” се сливат.

Сподели в: