Върни се горе

23 Август 2012
Правителството прие промени в Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването, чиято основна цел е привеждане на структурата на ведомството в съответствие с измененията в Закона за държавния служител (в сила от 01.07.2012 г.), Закона за администрацията и Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията.
С преструктуриране на администрацията броят на дирекциите в Министерството се намалява от 12 на 10. Техните функции се преразпределят с оглед избягване дублирането на дейности между различни звена. По този начин структурата на ведомството се привежда в съответствие с изискванията за нови нормативи за численост чрез намаляване броя на структурните звена и засилване на експертното присъствие в тях.
С промените в Устройствения правилник се отменят текстовете, които дават възможност за изплащане на парични награди на работещите в Министерството на здравеопазването. Допълнителни възнаграждения няма да получават и служителите, които подпомагат дейността на комисии, съвети, работни групи и др., тъй като вече това ще бъде част от служебните им задължения. Отпада възможността парични награди и допълнително материално стимулиране да получават и служители от Изпълнителна агенция „Медицински одит” и Изпълнителната агенция по трансплантации. Техните устройствени правилници също се променят с оглед привеждането им в съответствие с последните законови промени.
Сподели в: