Върни се горе

28.12.2010 г.

МС прие Постановление за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца в Тетевен. Този акт е в съответствие с Националната програма „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, както и с утвърдената от Министерство на здравеопазването Концепция за деинституционализация на децата от домовете за медико-социални грижи.

На 1 януари 2010 г. в дома са били настанени 28 здрави деца до 3 години. В момента девет от тях са реинтегрирани в биологичните им семейства, две са настанени в приемни, а 24 са осиновени. Предстои извеждане на последните 3 деца, останали в дома до края на 2010 г. На мястото на дома ще се създадат нови услуги за превенция на настаняването на деца до 3 години и развиване на алтернативната семейна грижа. Сред тях са обучение на кандидат-осиновители и приемни семейства, спешен прием на деца в риск за период до три месеца, дневна грижа за деца с увреждания. Тези услуги ще се обединят в Център за обществена подкрепа (ЦОП). В него ще се обслужват деца и семейства в риск на територията на област Ловеч. Центърът ще заработи от 1 януари 2011 г. в него ще има 28 служители. Сред тях ще се увеличи броя на социалните работници, педагозите и психолозите в сравнение с работещите в досега съществуващия дом.

Закриването на дома в Тетевен се извършва в рамките на проект „Трансформиране на ДМСГД в Център за обществена подкрепа”, финансиран и реализиран от британска детска благотворителна организация „Надежда и дом за децата” в сътрудничество с Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето и община Тетевен. Под опеката на МЗ има още 31 дома за деца до три години. Предвижда се в следващите 15 години те да бъдат закрити. Първите 9 дома ще бъдат преструктурирани още в следващите пет години. Финансирането ще се осъществи по ОП „Регионално развитие” и ОП „Развитие на човешките ресурси”. Очаква се по тях да бъдат усвоени над 26 млн. лв.

Сподели в: