Върни се горе

4.07.2012 г.


Кабинетът одобри резултатите от участието на българската делегация в заседанието на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, което се проведе на 21 и 22 юни в Люксембург.
 
Министрите на труда и социалната политика разгледаха няколко доклада за напредъка по законодателни предложения на Европейската комисия – законодателните инициативи за командироването на работници, предложението за регламент за приспособяване към глобализацията (2014-2020 г.), предложението за директива относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета) и предложението за директива за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация.
 
В рамките на форума министрите на здравеопазването проведоха дискусии по предложенията за регламент за създаване на програма „Здраве за растеж” – третата многогодишна програма за действие на ЕС в сферата на общественото здраве (2014-2020 г.), за решение относно сериозните трансгранични заплахи за здравето и по проект на заключения на Съвета относно влиянието на антимикробната резистентност в сектора на хуманното здравеопазване и във ветеринарния сектор - аспект „Едно здраве”.
 
На срещата Кипър представи информация относно приоритетите на своето председателство за периода юли - декември 2012 г. Те са свързани с изготвянето на мултидисциплинарен подход към активното остаряване, идентифицирането на мерки и политики за преодоляване на предизвикателствата в областта на даряването на органи и трансплантация, въвеждането на иновативни подходи за свеждане до минимум на разходите за здравно обслужване и лекарствени продукти, предприемането на превантивни мерки по отношение на трансграничните заплахи за здравето.
 В двустранен разговор с комисар Джон Дали министър Десислава Атанасова го информира за въведената в България забрана за тютюнопушене на обществени места и получи подкрепа за предприетите мерки.

Сподели в: